Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình học Excel 2013

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 231 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH
Microsoft Excel 2013

Mục lục

Bài 1 – Khởi động làm quen giao diện..................................4
1.1. Khởi động chương trình..............................................4
1.2. Tạo một bảng tính mới................................................6
1.3. Thanh công cụ Ribbon................................................9
1.4. Thanh công cụ nhanh................................................16
1.5. Office Button..............................................................22
1.6. Các thành phần khác trên giao diện........................25
Bài 2 – Thao tác với bảng tính.............................................32
2.1. Thành phần và các thao tác cơ bản..........................32
2.2. Làm việc với ô (Cell)..................................................52
2.3. Làm việc với cột.........................................................79
2.4. Làm việc với hàng (dòng)..........................................92
2.5. Một số thao tác khác................................................104
Bài 3 – Làm việc với dữ liệu...............................................119
3.1. Kiểu dữ liệu và cách định dạng..............................119
3.2. Định dạng dữ liệu.....................................................127
3.3. Tìm kiếm dữ liệu......................................................138
3.4. Sắp xếp và lọc dữ liệu..............................................143
Bài 4 – Công thức và hàm..................................................168
4.1. Một số khái niệm......................................................168
4.2. Các phép toán...........................................................170
4.3. Công thức, hàm........................................................174
4.4. Phân loại hàm...........................................................182

Bài 5 – Tìm hiểu một số hàm cơ bản.................................184
5.1. Nhóm hàm tài chính................................................184
5.2. Nhóm hàm ngày tháng............................................191
5.3. Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu.......................195
5.4. Nhóm hàm thống kê.................................................197
5.5. Nhóm hàm xử lý chuỗi............................................199
5.6. Nhóm hàm luận lý....................................................202
5.7. Hàm toán học và lượng giác...................................203
Bài 6 – In ấn.........................................................................207
6.1. Định dạng trang in..........
GIÁO TRÌNH
Microsoft Excel 2013
Giáo trình học Excel 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình học Excel 2013 - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
231 Vietnamese
Giáo trình học Excel 2013 9 10 686