Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Hợp Ngữ

Được đăng lên bởi Sam Nguyễn
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ môn Công nghệ điều khiển tự động

Giáo trình hợp ngữ

MỤC LỤC
Chương 1. NGÔN NGỮ ASM VÀ CÁCH LẬP TRÌNH ..............................................1
1.1. Mở đầu .................................................................................................................3
1.2. Cài đặt chương trình dịch TASM.........................................................................3
1.3. Các bước thực hiện một chương trình Assember trên máy PC : .........................4
1.4. Sự hỗ trợ của hệ thống cho việc lập trình Assember ...........................................4
1.4.1 Cấu trúc các thanh ghi ...................................................................................4
1.4.2 Cách thể hiện địa chỉ ô nhớ (ROM hoặc RAM): dạng lôgíc và dạng vật lý .7
1.4.3 Các ngắt hay dùng hỗ trợ cho lập trình Assembler........................................7
1.5. Hệ lệnh Assembler ...............................................................................................7
1.5.1. Cú pháp của một dòng lệnh ASM................................................................7
1.5.2. Tập lệnh Mnemonic .....................................................................................8
1.5.3 Các lệnh điều khiển khi dịch chương trình (directive) ................................21
1.6. Chương trình con................................................................................................34
1.6.1. Ý nghĩa của chương trình con.....................................................................34
1.6.2. Cơ chế khi một chương trình con bị gọi ....................................................34
1.6.3. Cú pháp một chương trình con ASM.........................................................34
1.7. MACRO .............................................................................................................37
1.7.1. Ý nghĩa........................................................................................................37
1.7.2. Khai báo (xác lập) MACRO .......................................................................37
1.7.3 Cách dùng MACRO đã được xác lập ..........................................................38
1.8. Directive INCLUDE ..........................................................................................38
1.8.1. Ý nghĩa........................................................................................................38
1.8.2 Cú pháp chèn.......................................................................
B môn Công ngh điu khin t động Giáo trình hp ng
MC LC
Chương 1. NGÔN NG ASM VÀ CÁCH LP TRÌNH ..............................................1
1.1. M đầu .................................................................................................................3
1.2. Cài đặt chương trình dch TASM.........................................................................3
1.3. Các bước thc hin mt chương trình Assember trên máy PC : .........................4
1.4. S h tr ca h thng cho vic lp trình Assember ...........................................4
1.4.1 Cu trúc các thanh ghi ...................................................................................4
1.4.2 Cách th hin địa ch ô nh (ROM hoc RAM): dng lôgíc và dng vt lý .7
1.4.3 Các ngt hay dùng h tr cho lp trình Assembler........................................7
1.5. H lnh Assembler ...............................................................................................7
1.5.1. Cú pháp ca mt dòng lnh ASM................................................................7
1.5.2. Tp lnh Mnemonic.....................................................................................8
1.5.3 Các lnh điu khin khi dch chương trình (directive) ................................21
1.6. Chương trình con................................................................................................34
1.6.1. Ý nghĩa ca chương trình con.....................................................................34
1.6.2. Cơ chế khi mt chương trình con b gi ....................................................34
1.6.3. Cú pháp mt chương trình con ASM.........................................................34
1.7. MACRO .............................................................................................................37
1.7.1. Ý nghĩa........................................................................................................37
1.7.2. Khai báo (xác lp) MACRO .......................................................................37
1.7.3 Cách dùng MACRO đã đưc xác lp ..........................................................38
1.8. Directive INCLUDE ..........................................................................................38
1.8.1. Ý nghĩa........................................................................................................38
1.8.2 Cú pháp chèn................................................................................................38
1.8.3. Cơ chế khi chương trình dch TASM gp directive INCLUDE.................39
1.9. Chương trình đa tp............................................................................................48
1.9.1. Ý nghĩa........................................................................................................48
1.9.2. Directive PUBLIC ......................................................................................48
1.9.3. Directive EXTRN .......................................................................................48
1.9.4. Cách dch và liên kết..................................................................................50
1.10. Biến hn hp : Directive STRUC, RECORD và UNION ...............................51
1.10.1 Cu trúc STRUC........................................................................................51
1.10.2 Directive UNION.......................................................................................51
1.11. Xây dng chương trình Assembly để được tp thc hin dng .COM............51
1.11.1 S khác nhau chương trình dng COM và EXE........................................51
1.11.2 Làm thế nào đểđược chương trình dng .COM ...................................51
1.11.3 Các vn đề cn lưu ý..................................................................................52
1.11.4 Dng thường thy 1 chương trình ASM để được dng COM ...................52
Chương 2: LIÊN KT CÁC NGÔN NG BC CAO VI ASM...............................57
2.1 Liên kết Pascal vi ASM ....................................................................................57
2.1.1 Inline ASM..................................................................................................57
2.1.2 Viết tách bit tp ngôn ng Pascal và tp ASM .........................................58
2.2 Liên kết c/c
++
vi ASM...................................................................................67
2.2.1. Inline Assembly.......................................................................................67
2.2.2 Viết tách bit C/C
++
và tp ASM.............................................................68
Ch¬ng 1- Ng«n ng÷ ASM vµ c¸ch lËp tr×nh
1
Giáo Trình Hợp Ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Hợp Ngữ - Người đăng: Sam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giáo Trình Hợp Ngữ 9 10 693