Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình HTML và JavaScrip

Được đăng lên bởi Hoang Nam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giao Trinh HTML Va Javascript

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1................................................................................................................................1
GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................................................1
Các ngôn ngữ đánh dấu dùng cho thiết bị điện tử...................................................................1
Ngôn ngữ đánh dấu thiết bị cầm tay...................................................................................1
Ngôn ngữ đánh dấu vô tuyến..............................................................................................1
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản thu nhỏ...........................................................................1
Các ngôn ngữ đánh dấu văn bản ứng dụng Web....................................................................2
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản........................................................................................2
Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng...............................................................................................2
Ngôn ngữ XHTML.............................................................................................................2
Ngôn ngữ DHTML.............................................................................................................3
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML).............................................................................3
Giới thiệu HTML................................................................................................................3
Đặc điểm của HTML..........................................................................................................4
Cấu trúc của một tài liệu HTML.........................................................................................5
Qui trình tạo một tài liệu HTML.........................................................................................6
CHƯƠNG 2................................................................................................................................8
CÁC THẺ CƠ BẢN TRONG HTML........................................................................................8
Thẻ và các thuộc tính của thẻ..................................................................................................8
Các thẻ cơ bản trong HTML....................................................................................................
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1................................................................................................................................1
GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................................................1
Các ngôn ngữ đánh dấu dùng cho thiết bị điện tử...................................................................1
Ngôn ngữ đánh dấu thiết bị cầm tay...................................................................................1
Ngôn ngữ đánh dấu vô tuyến..............................................................................................1
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản thu nhỏ...........................................................................1
Các ngôn ngữ đánh dấu văn bản ứng dụng Web....................................................................2
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản........................................................................................2
Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng...............................................................................................2
Ngôn ngữ XHTML.............................................................................................................2
Ngôn ngữ DHTML.............................................................................................................3
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML).............................................................................3
Giới thiệu HTML................................................................................................................3
Đặc điểm của HTML..........................................................................................................4
Cấu trúc của một tài liệu HTML.........................................................................................5
Qui trình tạo một tài liệu HTML.........................................................................................6
CHƯƠNG 2................................................................................................................................8
CÁC THẺ CƠ BẢN TRONG HTML........................................................................................8
Thẻ và các thuộc tính của thẻ..................................................................................................8
Các thẻ cơ bản trong HTML...................................................................................................9
Thẻ xác định văn bản HTML..............................................................................................9
Thẻ xác định phần đầu cho trang web.................................................................................9
Thẻ xác định tiêu đề cho văn bản HTML...........................................................................9
Thẻ xác định các danh mục trang web.............................................................................10
Thẻ tạo danh sách..............................................................................................................11
Thẻ tạo danh sách không thứ tự....................................................................................12
Thẻ tạo danh sách có thứ tự..........................................................................................14
Thẻ xác định văn bản trang web...................................................................................19
Thẻ tạo đường thẳng.........................................................................................................19
Thẻ xác định dòng chú thích.............................................................................................21
Các thẻ vận dụng với văn bản...............................................................................................21
Thẻ vận dụng cho kiểu chữ...............................................................................................21
2.3.1.1 Làm chữ đậm.....................................................................................................21
2.3.1.2 Làm chữ in nghiêng.........................................................................................22
2.3.1.3 Thay đổi kích thước chữ...................................................................................23
2.3.1.4 Tạo dòng chữ thấp.............................................................................................23
2.3.1.5 Tạo dòng chữ cao..............................................................................................24
2.3.1.6 Gạch ngang và gạch dưới chữ...........................................................................25
2.3.1.7 Tạo chữ dạng riêng............................................................................................25
2.3.1.8 Tạo dạng chữ bị xoá..........................................................................................25
2.3.1.9 Tạo dạng chữ chèn vào.....................................................................................25
Thẻ vận dụng cho hiệu ứng font chữ................................................................................25
2.3.2.1 Chọn font chữ cho văn bản...............................................................................25
2.3.2.2 Đổi cỡ chữ văn bản...........................................................................................26
2.3.2.3 Chọn cỡ chữ mặc định......................................................................................27
2.3.2.4 Đổi màu chữ......................................................................................................27
2.3.2.5 Làm chữ nhấp nháy...........................................................................................27
Thẻ vận dụng trình bày trang Web........................................................................................27
Lựa chọn màu nền.............................................................................................................27
HTML và JavaScript Trang i
more information and additional documents
connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
Giao Trinh HTML Va Javascript
Giáo trình HTML và JavaScrip - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình HTML và JavaScrip - Người đăng: Hoang Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình HTML và JavaScrip 9 10 355