Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Mở đầu
Lập trình hướng đối tượng

Giới thiệu môn học
n
n

n

Phần C++ đã học chỉ đủ để viết những chương trình
C++ nhỏ.
Sinh viên gặp nhiều khó khăn khi viết một chương trình
lớn hoặc làm việc trong một nhóm cùng các lập trình
viên khác? Làm thế nào để đảm bảo tính thống nhất
trong chương trình lớn hoặc giữa các lập trình viên khác
nhau?
Trong môn học này, sinh viên sẽ học những kiến thức
cơ bản về lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented
Programming - OOP). Mục đích là để học cách thiết kế
và viết những dự án phần mềm lớn.

@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

2

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Lịch sử ngắn gọn
Các ngôn ngữ lập trình thời kỳ đầu như Basic, Fortran... không có cấu trúc và
cho phép viết những đoạn mã rối rắm (spaghetti code). Lập trình viên sử
dụng các lệnh goto” và “gosub” để nhảy đến mọi nơi trong chương trình.
10
20
30
40
50
60
70
100
110

k=1
gosub 100
if y > 120 goto 60
k = k + 1
goto 20
print k, y
stop
y = 3*k*k + 7*k - 3
return

lệnh nhảy đến vị trí bất kỳ
trong chương trình

Đoạn trình trên khó theo dõi, khó hiểu, dễ gây lỗi, khó sửa đổi.

3

@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Lịch sử ngắn gọn...
Kiểu lập trình rối rắm trên dẫn
tới phong cách lập trình mới:
lập trình cấu trúc, với các
ngôn ngữ Algol, Pascal, C...

int func(int j)
{
return (3*j*j + 7*j-3;
}
int main()
{
int k = 1
while (func(k) < 120)
k++;
printf("%d\t%d\n", k, func(k));
return(0);
}

Đặc điểm của lập trình cấu trúc hay lập trình thủ tục (Procedural Programming
- PP) là:
n Sử dụng các cấu trúc vòng lặp: for, while, repeat, do-while
n Chương trình là một chuỗi các hàm/ thủ tục
n Mã chương trình tập trung thể hiện thuật toán: làm như thế nào.
@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

4

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Hạn chế của lập trình thủ tục
n
n
n

dữ liệu và phần xử lý tách biệt
dữ liệu thụ động, xử lý chủ động
không đảm bảo được tính nhất quán và các ràng
buộc của dữ liệu
¨

struct
{
int
int
int
};

Date
day;
month;
year;

n

khó cấm mã ứng dụng sửa dữ liệu của thư viện

khó bảo trì code
¨

phần xử lý có thể nằm rải rác và phải hiểu rõ cấu
trúc dữ liệu

void setDate(Date& date,
int newDay, int newMonth, int newYear)
{
date.day = newDay;
Chuyện gì xảy ra nếu các đối số
...
newDay, newMonth, newYear
}
tạo thành ngày tháng năm không hợp lệ?
...
@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

5

Lập trình hướng đối tượng
n
...
Mđầu
Lp trình hướng đối tượng
@ 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
2
Gii thiu môn hc
n Phn C++ đãhc chđđể viết nhng chương trình
C++ nh.
n Sinh viên gp nhiu khó khăn khi viết mt chương trình
ln hoc làm vic trong mt nhóm cùng các lp trình
viên khác? Làm thế nào đđảm bo tính thng nht
trong chương trình ln hoc gia các lp trình viên khác
nhau?
n Trong môn hc này, sinh viên s hc nhng kiến thc
cơ bn v lp trình hướng đối tượng (Object-Oriented
Programming-OOP). Mc đích là để hc cách thiết kế
vàviết nhng d án phn mm ln.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Giáo trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hướng đối tượng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình hướng đối tượng 9 10 94