Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình IP

Được đăng lên bởi ngo-khac-hung1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2197 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA MẠNG QUỐC TẾ NEWSTAR
Cơ sở 1 : 95 Thống Nhất, P.Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM

Cơ sở 2: 54A Nơ Trang Long, P.14, Bình Thạnh, TP.HCM
Tel : (08) 3722 5858 - 2246 7337 – Fax: (08) 5409 4019
Website :

Địa chỉ IP, chia subnet, VLSM, summary.
Địa chỉ IP là một chuyên đề quan trọng trong chương trình đào tạo chuyên viên
mạng CCNA. Để có thể theo học tốt chương trình CCNA, vượt qua được các kỳ
thi lấy chứng chỉ quốc tế và theo học tiếp được các chứng chỉ cao cấp hơn cũng
như để hoàn thành tốt được các công việc trong lĩnh vực mạng, người học viên, kỹ
sư, chuyên viên phải nắm vững các kiến thức và kỹ năng liên quan đến địa chỉ IP.
Tài liệu sau sẽ cung cấp những điểm chính yếu, quan trọng của chuyên đề nền tảng
này.

1. Một vài điểm cơ bản cần nhớ :
- Chuyển đổi nhị phân – thập phân: cần nắm vững cách chuyển đổi giữa số nhị
phân và thập phân. VD: 5 <-> 101 ; 10 <-> 1010; 64 <-> 1000000.
- Với n bit nhị phân, ta có thể thiết lập được: 2n số nhị phân n bit với giá trị thập
phân tương ứng chạy từ 0 đến 2n – 1.
VD:
Với n = 2, ta lập được 22 = 4 số nhị phân 2 bit chạy từ 0 đến 3 ( = 22 – 1 ):
00 0
01 1
10 2
11 3
Với n = 3, ta lập được 23 = 8 số nhị phân 3 bit chạy từ 0 đến 7 ( = 23 – 1 ):
000 0
100 4
001 1
101 5
010 2
110 6
011 3
111 7
- Cố gắng nhớ một số lũy thừa của 2, ít nhất cho đến 28 :
20 = 1
24 = 16
28 = 256
1
5
2 =1
2 = 32
2
2 =4
26 = 64
23 = 8
27 = 128
-

Sau đây là các chuỗi nhị phân 8 bit cùng các số thập phân tương ứng cần phải
thuộc để phục vụ cho việc tính nhanh subnet mask:

Địa chỉ IP

1

Nobita.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA MẠNG QUỐC TẾ NEWSTAR
Cơ sở 1 : 95 Thống Nhất, P.Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM

Cơ sở 2: 54A Nơ Trang Long, P.14, Bình Thạnh, TP.HCM
Tel : (08) 3722 5858 - 2246 7337 – Fax: (08) 5409 4019
Website :

Chuỗi nhị phân 8 bit. Giá trị thập phân tương ứng.
00000000
0
10000000
128
11000000
192
11100000
224
11110000
240
11111000
248
11111100
252
11111110
254
11111111
255
Bảng 1.1 – Các chuỗi nhị phân 8 bit cần nhớ
- Bảng bước nhảy: bảng này được sử dụng để tính toán trong phép chia subnet
Số bit mượn
Bước nhảy

1
2
128 64

3
32

4
16

5
8

6
4

7
2

8
1

Bảng 1.2 – Bảng tương ứng số bit mượn và bước nhảy

2. Địa chỉ IP:
Địa chỉ IP là địa chỉ logic được sử dụng trong giao thức IP của lớp Internet
thuộc mô hình TCP/IP (tương ứng với lớp thứ 3 – lớp network của mô hình OSI).
Mục này trình bày các điểm chính cần ghi nhớ về địa chỉ IP.
2.1. Cấu trúc địa chỉ IP
- Địa chỉ IP gồm 32 bit nhị phân, chi...
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA MẠNG QUỐC TẾ NEWSTAR
Cơ sở 1 : 95 Thng Nht, P.Bình Th, Th Đức, TP.HCM
Cơ sở 2: 54A Nơ Trang Long, P.14, Bình Thạnh, TP.HCM
Tel : (08) 3722 5858 - 2246 7337 Fax: (08) 5409 4019
Website :www.newstar.vn
1
Địa chỉ IP
Nobita.
Địa chỉ IP, chia subnet, VLSM, summary.
Địa chỉ IP mt chuyên đề quan trọng trong chương trình đào tạo chuyên viên
mạng CCNA. Để th theo học tt chương trình CCNA, vượt qua được các k
thi lấy chng ch quốc tế theo hc tiếp được các chng ch cao cấp hơn cũng
như để hoàn thành tt được các công việc trong lĩnh vực mạng, người hc viên, k
sư, chuyên viên phải nắm vững các kiến thức k năng liên quan đến địa ch IP.
Tài liệu sau scung cấp nhng điểm chính yếu, quan trng ca chuyên đề nền tảng
này.
1. Mt vài đim cơ bản cn nh :
- Chuyn đổi nh phân thập phân: cần nm vững cách chuyển đổi giữa s nh
phân và thập phân. VD: 5 <-> 101 ; 10 <-> 1010; 64 <-> 1000000.
- Với n bit nh phân, ta thể thiết lập đưc: 2
n
s nh phân n bit với giá trị thp
phân tương ứng chy từ 0 đến 2
n
1.
VD:
Với n = 2, ta lập được 2
2
= 4 số nh phân 2 bit chy từ 0 đến 3 ( = 2
2
1 ):
00 0
01 1
10 2
11 3
Với n = 3, ta lập được 2
3
= 8 số nh phân 3 bit chy từ 0 đến 7 ( = 2
3
1 ):
000 0 100 4
001 1 101 5
010 2 110 6
011 3 111
7
- Cố gng nhmt s lũy thừa của 2, ít nhất cho đến 2
8
:
2
0
= 1
2
4
= 16
2
8
= 256
2
1
= 1
2
5
= 32
2
2
= 4
2
6
= 64
2
3
= 8
2
7
= 128
- Sau đây các chuỗi nh phân 8 bit cùng các s thập phân tương ng cần phải
thuc để phc vụ cho việc tính nhanh subnet mask:
Giáo trình IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình IP - Người đăng: ngo-khac-hung1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo trình IP 9 10 930