Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình java

Được đăng lên bởi hihi4411
Số trang: 352 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG

MÔN HỌC : LẬP TRÌNH JAVA

MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
LẬP TRÌNH HƯỚNG
ĐỐI TƯỢNG

Mục Tiêu Bài Học
•
•
•
•
•

Thế nào là lập trình hướng đối tượng
Tìm hiểu về trừu tượng dữ liệu
Định nghĩa lớp và đối tượng
Constructor và Destructor
Tìm hiểu về tính lưu trữ, bao bọc dữ liệu,
tính kế thừa và đa hình
• Các ưu điểm của phương pháp lập trình
hướng đối tượng

Lập Trình Hướng Đối Tượng
• Lấy đối tượng làm nền tảng cơ sở của
phương pháp lập trình
• Phương pháp thiết kế và thực hiện bằng các
hệ phần mềm

Trừu Tượng Dữ Liệu
• Là tiến trình xác định và tập hợp các tính chất
và các hành động của một thực thể có liên quan
đến ứng dụng
• Lợi ích :
–

Tập trung vào vấn đề

–

Xác định những tính chất và hành động thiết yếu

–

Loại trừ những chi tiết không cần thiết

Trừu Tượng Dữ Liệu
Các tính chất của
một đối tượng
Người

Các tính chất của
một đối tượng
Khách hàng

Tên
Địa chỉ
Tuổi
Chiều cao
Màu tóc

Tên
Địa chỉ

Trừu Tượng Dữ Liệu (tiếp
theo)
Các thuộc tính

Các hành động

Tên của khách hàng

Nhập tên của khách hàng

Địa chỉ của khách hàng

Nhập địa chỉ của khách hàng

Đời xe hơi đã mua

Nhập đời xe hơi mua được

Người bán xe hơi

Nhập tên người bán xe hơi
Lập hoá đơn

Lớp
• Lớp là một nhóm các đối tượng có chung những
tính chất và hành động
Lớp Khách hàng
Tên khách hàng
Địa chỉ khách hàng
Đời xe hơi đã mua
Tên người bán xe hơi
Nhập tên
Nhập địa chỉ
Nhập đời của xe hơi mua được
Nhập tên của người bán xe hơi
Lập hóa đơn

Đối Tượng
• Đối tượng là một thể hiện của lớp
Toàn
Anh
Tuấn


Đối Tượng ( tiếp theo )
• Thuộc tính
– Tính chất mô tả một đối tượng

• Hành động
– Dịch vụ mà đối tượng có thể đáp ứng

• Phương thức
– Đặc tả cách đáp ứng bằng hành động khi được yêu cầu

• Thông điệp
– Yêu cầu một hành động

• Biến cố
– Sự kích thích từ đối tượng này gởi sang đối tượng khác

Lớp Và Đối Tượng
• Lớp là một thực thể, còn đối tượng là một thực
thể thực tế
• Lớp là một mô hình ý niệm định rõ các tính chất
và các hành động được quy định bởi một đối
tượng, còn đối tượng là một mô hình thực sự
• Lớp là khuôn mẫu từ đó đối tượng được tạo ra
• Tất cả các đối tượng trong cùng một lớp có các
tính chất và các hành động như nhau

Constructor
• Tiến trình tạo ra một đối tượng được gọi là
Constructor
• Một Constructor:
–
–
–

Cấp phát vùng nhớ
Khởi gán những thuộc tính (nếu có)
Cho phép truy cập những thuộc tính và phương
thức

Destructor
• Tiến trình hủy một đối tượng gọi là
Destructor
• Một Destructor:
–

Giải phóng bộ nhớ

–

Cấm truy cập thuộc tính ...
GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG
MÔN HỌC : LẬP TRÌNH JAVA
giáo trình java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình java - Người đăng: hihi4411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
352 Vietnamese
giáo trình java 9 10 729