Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Java Scrip

Được đăng lên bởi zhun-qing
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 9 lần
JavaScript 1
Gi¸o tr×nh JavaScript
***
ch¬ng 1 Lêi nãi ®Çu.................................................................................................................3
Ch¬ng 2 NhËp m«n JavaScript.............................................................................................4
Ch¬ng 3 BiÕn trong JavaScript........................................................................................13
2. X©y dùng c¸c biÓu thøc trong JavaScript.............................................................16
®Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹I biÓu thøc...................................................................................16
C¸c to¸n tö (operator)......................................................................................................16
Bµi tËp.........................................................................................................................................19
3. C¸c lÖnh................................................................................................................................20
C©u lÖnh ®iÒu kiÖn................................................................................................................20
C©u lÖnh lÆp...........................................................................................................................20
C¸c c©u lÖnh thao t¸c trªn ®èi tîng..........................................................................23
C¸c hµm (Functions)..............................................................................................................29
C¸c hµm cã s½n.......................................................................................................................31
M¶ng (Array)............................................................................................................................34
Sù kiÖn........................................................................................................................................36
Bµi tËp.........................................................................................................................................39
4. C¸c ®èi tîng trong JavaScript...................................................................................44
§èi tîng navigator...............................................................................................................46
§èi tîng window....................................................................................................................47
§èi tîng location.................................................................................................................49
§èi tîng frame.......................................................................................................................50
§èi tîng document...............................................................................................................53
§èi tîng anchors..................................................................................................................54
§èi tîng forms.......................................................................................................................55
§èi tîng history....................................................................................................................56
§èi tîng links.........................................................................................................................56
§èi tîng Math.........................................................................................................................57
§èi tîng Date..........................................................................................................................58
§èi tîng String......................................................................................................................59
C¸c phÇn tö cña ®èi tîng Form.......................................................................................60
5. M« h×nh ®èi tîng (Object Model).................................................................................77
§èi tîng vµ thuéc tÝnh........................................................................................................77
Khoa Toan tin, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi
Giáo trình Java Scrip - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Java Scrip - Người đăng: zhun-qing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Giáo trình Java Scrip 9 10 961