Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình javacript

Được đăng lên bởi quangdao-it-gmail-com
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 3029 lần   |   Lượt tải: 7 lần
JavaScript

1

Giáo trình JavaScript
***

JavaScript

2

CHƯƠNG 1 LỜI NÓI ĐẦU
Với HTML and Microsoft FrontPage bạn đã biết cách tạo ra trang Web - tuy nhiên chỉ
mới ở mức biểu diễn thông tin chứ chưa phải là các trang Web động có khả năng đáp ứng
các sự kiện từ phía người dùng. Hãng Netscape đã đưa ra ngôn ngữ script có tên là
LiveScript để thực hiện chức năng này. Sau đó ngôn ngữ này được đổi tên thành
JavaScript để tận dụng tính đại chúng của ngôn ngữ lập trình Java. Mặc dù có những điểm
tương đồng giữa Java và JavaScript, nhưng chúng vẫn là hai ngôn ngữ riêng biệt.
JavaScript là ngôn ngữ dưới dạng script có thể gắn với các file HTML. Nó không được
biên dịch mà được trình duyệt diễn dịch. Không giống Java phải chuyển thành các mã dễ
biên dịch, trình duyệt đọc JavaScript dưới dạng mã nguồn. Chính vì vậy bạn có thể dễ
dàng học JavaScript qua ví dụ bởi vì bạn có thể thấy cách sử dụng JavaScript trên các
trang Web.
JavaScript là ngôn ngữ dựa trên đối tượng, có nghĩa là bao gồm nhiều kiểu đối tượng, ví
dụ đối tượng Math với tất cả các chức năng toán học. Tuy vậy JavaScript không là ngôn
ngữ hướng đối tượng như C++ hay Java do không hỗ trợ các lớp hay tính thừa kế.
JavaScript có thể đáp ứng các sự kiện như tải hay loại bỏ các form. Khả năng này cho
phép JavaScript trở thành một ngôn ngữ script động.
Giống với HTML và Java, JavaScript được thiết kế độc lập với hệ điều hành. Nó có thể
chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt hỗ trợ JavaScript. Ngoài ra JavaScript
giống Java ở khía cạnh an ninh: JavaScript không thể đọc và viết vào file của người dùng.
Các trình duyệt web như Nescape Navigator 2.0 trở đi có thể hiển thị những câu lệnh
JavaScript được nhúng vào trang HTML. Khi trình duyệt yêu cầu một trang, server sẽ gửi
đầy đủ nội dung của trang đó, bao gồm cả HTML và các câu lệnh JavaScript qua mạng tới
client. Client sẽ đọc trang đó từ đầu đến cuối, hiển thị các kết quả của HTML và xử lý các
câu lệnh JavaScript khi nào chúng xuất hiện.
Các câu lệnh JavaScript được nhúng trong một trang HTML có thể trả lời cho các sự kiện
của người sử dụng như kích chuột, nhập vào một form và điều hướng trang. Ví dụ bạn có
thể kiểm tra các giá trị thông tin mà người sử dụng đưa vào mà không cần đến bất cứ một
quá trình truyền trên mạng nào. Trang HTML với JavaScript được nhúng sẽ kiểm tra các
giá trị được đưa vào và sẽ thông báo với người sử dụng khi giá trị đưa vào là không hợp
lệ.
Mục đích của phần này là giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript để bạn có thể viết
...
JavaScript 1
Giáo trình JavaScript
***
Giáo trình javacript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình javacript - Người đăng: quangdao-it-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Giáo trình javacript 9 10 341