Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình javascript

Được đăng lên bởi Phước Phũ Phàng
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
JavaScript

1

Gi¸o tr×nh JavaScript
***
ch¬ng 1 Lêi nãi ®Çu................................................................................................................. 4
Ch¬ng 2 NhËp m«n JavaScript............................................................................................. 5
2.1.Nhóng JavaScript vµo file HTML.....................................................................................5
2.3. ThÎ <NOScript> vµ </NOSCRIPT>................................................................................6
2.3. HiÓn thÞ mét dßng text..................................................................................................... 7
2.4. Giao tiÕp víi ngêi sö dông..............................................................................................9
2.5. §iÓm l¹i c¸c lÖnh vµ më réng........................................................................................ 12
Ch¬ng 3 BiÕn trong JavaScript........................................................................................13
3.1. BiÕn vµ ph©n lo¹I biÕn.................................................................................................. 13
3.2. BiÓu diÔn tõ tè trong JavaScript....................................................................................13
3.3. KiÓu d÷ liÖu................................................................................................................... 13

2.

1.1.1.

KIÓu nguyªn (Interger)......................................................................................... 14

1.1.2.

KiÓu dÊu phÈy ®éng (Floating Point)....................................................................14

1.1.3.

KiÓu logic (Boolean)............................................................................................. 15

1.1.4.

KiÓu chuçi (String)............................................................................................... 15

X©y dùng c¸c biÓu thøc trong JavaScript....................................................16

®Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹I biÓu thøc...................................................................................16
C¸c to¸n tö (operator)....................................................................................................... 16
2.1.1.
G¸n...................................................................................................................... 16
2.1.2.

So s¸nh........................................................................................
JavaScript 1
Gi¸o tr×nh JavaScript
***
ch¬ng 1 Lêi nãi ®Çu.................................................................................................................4
Ch¬ng 2 NhËp m«n JavaScript.............................................................................................5
2.1.Nhóng JavaScript vµo file HTML.....................................................................................5
2.3. ThÎ <NOScript> vµ </NOSCRIPT>................................................................................6
2.3. HiÓn thÞ mét dßng text.....................................................................................................7
2.4. Giao tiÕp víi ngêi sö dông..............................................................................................9
2.5. §iÓm l¹i c¸c lÖnh vµ më réng........................................................................................12
Ch¬ng 3 BiÕn trong JavaScript........................................................................................13
3.1. BiÕn vµ ph©n lo¹I biÕn..................................................................................................13
3.2. BiÓu diÔn tõ tè trong JavaScript....................................................................................13
3.3. KiÓu d÷ liÖu...................................................................................................................13
1.1.1. KIÓu nguyªn (Interger).........................................................................................14
1.1.2. KiÓu dÊu phÈy ®éng (Floating Point)....................................................................14
1.1.3. KiÓu logic (Boolean).............................................................................................15
1.1.4. KiÓu chuçi (String)...............................................................................................15
2. X©y dùng c¸c biÓu thøc trong JavaScript....................................................16
®Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹I biÓu thøc...................................................................................16
C¸c to¸n tö (operator).......................................................................................................16
2.1.1. G¸n......................................................................................................................16
2.1.2. So s¸nh................................................................................................................ 16
2.1.3. Sè häc.................................................................................................................. 17
2.1.4. Chuçi....................................................................................................................17
2.1.5. Logic....................................................................................................................17
2.1.6. Bitwise.................................................................................................................. 18
Bµi tËp......................................................................................................................................... 19
2.1.7. C©u hái.................................................................................................................19
2.1.8. Tr¶ lêi...................................................................................................................19
3. C¸c lÖnh.......................................................................................................................20
C©u lÖnh ®iÒu kiÖn.................................................................................................................20
C©u lÖnh lÆp.............................................................................................................................21
3.1.1. Vßng lÆp for.......................................................................................................... 21
3.1.2. while..................................................................................................................... 22
3.1.3. Break.................................................................................................................... 22
3.1.4. continue...............................................................................................................22
C¸c c©u lÖnh thao t¸c trªn ®èi tîng...........................................................................23
3.1.5. for...in...................................................................................................................23
3.1.6. new......................................................................................................................24
3.1.7. this....................................................................................................................... 26
3.1.8. with....................................................................................................................... 26
C¸c hµm (Functions)..............................................................................................................27
C¸c hµm cã s½n.......................................................................................................................29
Khoa Toan tin, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi
Giáo trình javascript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình javascript - Người đăng: Phước Phũ Phàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giáo trình javascript 9 10 638