Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình JavaScript

Được đăng lên bởi Nam Than
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

JAVASCRIPT
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT.
1. Đặc tính của ngôn ngữ Javascript:
avascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded)
hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser (có support cho
JavaScript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồn
JavaScript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được
hiển thị. Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính:
.
• Đơn giản.
.
• Động (Dynamic).
.
• Hướng đối tượng (Object Oriented).

2. Ngôn ngữ JavaScript:
Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ JavaScript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng
(Object). Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng. Trong JavaScript ,các
Object được nhìn theo 2 khía cạnh:
.a. Các Object đã tồn tại.
.b. Các Object do người lập trình xây dựng.
Trong các Object đã tồn tại được chia thành 2 kiểu:
.a. Các Object của JavaScript (JavaScript Built-in Object).
.b. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape.

3. Built-in Object trong JavaScript:
JavaScript cung cấp 1 bộ các Built-in Object để cung cấp các thông tin về sự hiện hành của các đối tượng
được load trong trang Web và nội dung của nó.Các đối tượng này bao gồm các phương pháp (Method) làm
việc với các thuộc tính (Properties) của nó.

4. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape:
Netscape Navigator cung cấp các đối tượng cho phép JavaScript tương tác với file HTML, các đối tượng này
cho phép chúng ta điều khiển việc hiển thị thông tin và đáp ứng các sự kiện trong môi trường Navigator.Ví dụ
Đối tượng
Mô tả
Window
Cung cấp các phương pháp và các tính chất cho cửa sổ hiện hành của trình
duyệt,bao gồm các đối tượng cho mỗi frame.
Location Cung cấp các tính chất và phương pháp làm việc với các địa chỉ URL
hiện hành được mở. History Các đối tượng history cung cấp
thông tin về các danh sách cũ và có thể giới hạn sự tương tác
với danh sách.
Document
Đây là một đối tượng được sử dụng nhiều nhất .Nó chứa đựng các Đối
tượng,tính chất và các phương pháp làm việc với các thành phần của tài liệu
như các :form,link,anchor,applet.

5. Các đối tượng do người lập trình xây dựng:
a. Định nghĩa thuộc tính của đối tượng: (Object Properties)
Cú pháp : Object-name.Property-name (tên đối tượng.tên đặc tính)
Ví dụ :Một đối tượng airplane có các thuộc tính như sau:
Airplane.model Airplane.maxspeed
Airplane.price Airplane.fue...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình JavaScript - Người đăng: Nam Than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo trình JavaScript 9 10 489