Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình JavaScript

Được đăng lên bởi nguyenthihang1171994
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang 1/108

Giáo trình JavaScript
***
CHƯƠNG 1 LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................. 4
CHƯƠNG 2 NHẬP MÔN JAVASCRIPT.......................................................................................... 5
2.1.Nhúng JavaScript vào file HTML................................................................................. ....5
2.3. Thẻ <NOScript> và </NOSCRIPT>......................................................................... .......7
2.3. Hiển thị một dòng text.................................................................................. ..................8
2.4. Giao tiếp với người sử dụng........................................................................ ................10
2.5. Điểm lại các lệnh và mở rộng........................................................... ...........................13
CHƯƠNG 3 BIẾN TRONG JAVASCRIPT.......................................................... ..........................14
3.1. Biến và phân loạI biến................................................................................................. .14
3.2. Biểu diễn từ tố trong JavaScript......................................................................... ..........14
3.3. Kiểu dữ liệu......................................................................................................... .........14
1.1.1.
KIểu nguyên (Interger)............................................................... .........................16
1.1.2.
Kiểu dấu phẩy động (Floating Point)................................................. ..................16
1.1.3.
Kiểu logic (Boolean).......................................................................... ..................16
1.1.4.
Kiểu chuỗi (String)........................................................................................ .......16
2.

XÂY DỰNG CÁC BIỂU THỨC TRONG JAVASCRIPT.............................. .....................17

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI BIỂU THỨC........................................................... .......................17
CÁC TOÁN TỬ (OPERATOR)........................................................................................ ..............17
2.1.1.
Gán............................................................................................. ........................17
2.1.2.
So sánh................................................................................................. .................
Trang 1/108
Giáo trình JavaScript
***
CHƯƠNG 1 LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................. 4
CHƯƠNG 2 NHẬP MÔN JAVASCRIPT.......................................................................................... 5
2.1.Nhúng JavaScript vào file HTML................................................................................. ....5
2.3. Thẻ <NOScript> và </NOSCRIPT>......................................................................... .......7
2.3. Hiển thị một dòng text.................................................................................. ..................8
2.4. Giao tiếp với người sử dụng........................................................................ ................10
2.5. Điểm lại các lệnh và mở rộng........................................................... ...........................13
CHƯƠNG 3 BIẾN TRONG JAVASCRIPT.......................................................... ..........................14
3.1. Biến và phân loạI biến................................................................................................. .14
3.2. Biểu diễn từ tố trong JavaScript......................................................................... ..........14
3.3. Kiểu dữ liệu......................................................................................................... .........14
1.1.1. KIểu nguyên (Interger)............................................................... .........................16
1.1.2. Kiểu dấu phẩy động (Floating Point)................................................. ..................16
1.1.3. Kiểu logic (Boolean).......................................................................... ..................16
1.1.4. Kiểu chuỗi (String)........................................................................................ .......16
2. XÂY DỰNG CÁC BIỂU THỨC TRONG JAVASCRIPT...................................................17
ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI BIỂU THỨC........................................................... .......................17
CÁC TOÁN TỬ (OPERATOR)........................................................................................ ..............17
2.1.1. Gán............................................................................................. ........................17
2.1.2. So sánh................................................................................................. ..............17
2.1.3. Số học................................................................................................... ..............18
2.1.4. Chuỗi........................................................................................................... ........18
2.1.5. Logic.................................................................................................................. ..19
2.1.6. Bitwise........................................................................................................ .........19
BÀI TẬP................................................................................................................................ ........19
2.1.7. Câu hỏi....................................................................................................... .........19
2.1.8. Trả lời..................................................................................................... .............20
3. CÁC LỆNH....................................................................................................................... 21
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN............................................................................................................... ..21
CÂU LỆNH LẶP....................................................................................................................... .....21
3.1.1. Vòng lặp for............................................................................................... ..........22
3.1.2. while....................................................................................................... .............23
3.1.3. Break........................................................................................................... ........23
3.1.4. continue............................................................................................................ ...23
CÁC CÂU LỆNH THAO TÁC TRÊN ĐỐI T ƯỢNG ....................................................................... .23
3.1.5. for...in......................................................................................... .........................24
3.1.6. new.................................................................................................................... ..25
3.1.7. this..................................................................................................................... ..26
3.1.8. with.............................................................................................................. ........26
Giáo trình JavaScript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình JavaScript - Người đăng: nguyenthihang1171994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Giáo trình JavaScript 9 10 802