Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Joomla

Được đăng lên bởi Hà Trung
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3697 lần   |   Lượt tải: 20 lần
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH
JOOMLA 1.6
TẬP 1
(Mã số giáo trình: IC.IT.07)

2011

1

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG VÀ GIỚI THIỆU JOOMLA..................... 5
Hệ thống quản lý nội dung là gì ............................................................................................. 5

I.
1.

Trang web tĩnh ................................................................................................................... 5

2.

Các trang web với CSS ...................................................................................................... 6

3.

Các trang web động ........................................................................................................... 7
Phần mềm mã nguồn mở ....................................................................................................... 9

II.
III.

Lịch sử của Joomla .......................................................................................................... 10

1.

Cộng đồng Joomla! .......................................................................................................... 10

2.

Sự phát triển mở rộng của nhóm thứ ba........................................................................... 10

IV.

Tính năng của Joomla ...................................................................................................... 11
Các yếu tố của một trang web Joomla ................................................................................. 12

V.
1.

Nội dung .......................................................................................................................... 12

2.

Template (Mẫu) ............................................................................................................... 14

3.

Modules ........................................................................................................................... 14

CHƢƠNG 2. TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT JOOMLA ......................................................................... 16
I.

Làm thế nào để cài đặt Joomla............................................................................................. 16

II.

Lấy gói Joomla mới nhất ..................................................................................................... 16
1.

Các phần có sẵn trong Joomla ......................................................................................... 16

2.

Quy ước đặt tên gói Joomla ......................
1
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH
JOOMLA 1.6
TẬP 1
(Mã số giáo trình: IC.IT.07)
2011
Giáo trình Joomla - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Joomla - Người đăng: Hà Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Giáo trình Joomla 9 10 636