Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

m«n häc

kiÕn tróc m¸y tÝnh
(60 tiÕt : 50 tiÕt lý thuyÕt ; 5tiÕt thùc hµnh ; 5 tiÕt bµi tËp lín)
Ch­¬ng I: më ®Çu
1- LÞch sö ph¸t triÓn m¸y tÝnh
a/ C¸c m¸y tÝnh c¬ ®iÖn ®Çu tiªn
b/ C¸c thÕ hÖ cña m¸y tÝnh ®iÖn tö (MT§T)
2- S¬ ®å khèi MT§T
Ch­¬ng II: biÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh
1- hÖ ®Õm c¬ sè 2:
2- HÖ ®Õm c¬ sè 8 vµ c¬ sè 16:
3- HÖ BCD:
4- Sè biÓu diÔn gi¸ trÞ trong m¸y tÝnh:
a/ Sè nguyªn kh«ng dÊu
b/ Sè nguyªn cã dÊu
c/ BiÓu diÔn sè thùc
5- BiÓu diÔn ký tù
Ch­¬ng III: c¸c khèi c¬ b¶n cña m¸y tÝnh
1- Bé nhí trong
2- Bé xö lý trung t©m CPU:
-Bé ®iÒu khiÓn CU
-Bé thao t¸c d÷ liÖu ALU
- c¸c thanh ghi
3- Liªn hÖ gi÷a c¸c khèi
Ch­¬ng IV: lÖnh vµ chÕ ®é ®ia chØ
1- M· ho¸ lÖnh :
a/ D¹ng thøc cña lÖnh
b/ C¸ch thøc ghi lÖnh
2- C¸c kiÓu lÖnh:
a/ Nhãm lÖnh chuyÓn d÷ liÖu
b/ Nhãm sè häc
c/ Nhãm logic, dÞch, quay
d/ C¸c lÖnh so s¸nh
e/ C¸c lÖnh rÏ nh¸nh
f/ C¸c lÖnh ®Æc biÖt
3- C¸c chÕ ®é ®Þa chØ

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Ch­¬ng V: bé xö lý trung t©m CPU
1- Ho¹t ®«ng cña CPU
2- ThiÕt kÕ CPU
3- Bé ®ång xö lý (coprocessor)

Ch­¬ng VI: vµo ra d÷ liÖu víi thiÕt bÞ ngo¹i vi
1- NhiÖm vô cña bé phèi ghÐp:
- Phèi ghÐp víi phÇn cøng
- Phèi ghÐp vÒ chøc n¨ng
- C¸c vÝ dô
2- CÊu tróc chung cña bé phèi ghÐp I/O
a/ cÊu tróc chung cña bé phèi ghÐp
b/ C¸ch gi¶i m· ®Þa chØ cho phèi ghÐp I/O
3- C¸ch ®iÒu khiÓn vµo ra d÷ liÖu
- Vµo ra b»ng c¸ch th¨m dß tr¹ng th¸i s½n sµng cña cæng
- Vµo ra b»ng DMA
- Vµo ra b»ng ng¾t
Ch­¬ng VII: bé nhí m¸y tÝnh
1- §¹i c­¬ng
2- VÊn ®Ò dung l­äng, b¶o vÖ bé nhí
- C¬ chÕ ®æi ®Þa chØ logic- vËt lý
- Bé nhí m« t¶ trang
3- Bé nhí Èn
a/ Nguyªn t¾c
b/ Ho¹t ®éng cña bé nhí Èn
c/ Bé nhí truy cËp theo néi dung
4- Bé nhí ¶o
a/ nguyªn t¾c
b/ C¬ chÕ trao ®æi th«ng tin
c/ QuyÒn th©m nhËp
d/ X¸c ®Þnh kÝch th­íc trang

Gi¸o tr×nh KiÕn tróc m¸y tÝnh

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
Ng« Nh­ Khoa

Ch­¬ng I. Giíi thiÖu chung vÒ kiÕn tróc m¸y tÝnh.
I. Kh¸i niÖm vÒ kiÕn tróc m¸y tÝnh
KiÕn tróc m¸y tÝnh (Computer architecture) lµ mét kh¸i niÖm trõu
t­îng cña mét hÖ thèng tÝnh to¸n d­íi quan ®iÓm cña ng­êi lËp tr×nh hoÆc
ng­êi viÕt ch­¬ng tr×nh dÞch.
Nãi c¸ch kh¸c, kiÕn tróc m¸y tÝnh ®­îc xem xÐt theo khÝa c¹nh mµ
ng­êi lËp tr×nh cã thÓ can thiÖp vµo mäi møc ®Æc quyÒn, bao gåm c¸c thanh
ghi, « nhí c¸c ng¾t ... cã thÓ ®­îc th©m nhËp th«ng qua c¸c lÖnh.
II. LÞch sö ph¸t triÓn cña m¸y tÝnh.
ChiÕc m¸y tÝnh ®iÖn tö...
m«n häc
kiÕn tróc m¸y tÝnh
(60 tiÕt : 50 tiÕt lý thuyÕt ; 5tiÕt thùc hµnh ; 5 tiÕt bµi tËp lín)
Ch¬ng I: ®Çu
1- LÞch sö ph¸t triÓn m¸y tÝnh
a/ C¸c m¸y tÝnh c¬ ®iÖn ®Çu tiªn
b/ C¸c thÕ hÖ cña m¸y tÝnh ®iÖn tö (MT§T)
2- ®å khèi MT§T
Ch¬ng II: bu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh
1- hÖ ®Õm c¬ sè 2:
2- ®Õm c¬ sè 8 vµ c¬ sè 16:
3- BCD:
4- biÓu diÔn gi¸ trÞ trong m¸y tÝnh:
a/ Sè ngun kh«ng dÊu
b/ Sè nguyªn cã dÊu
c/ BiÓu diÔn sè thùc
5- Bu diÔn ký tù
Ch¬ng III: c¸c khèib¶n cña ynh
1- Bé nhí trong
2- Bé xö lý trung t©m CPU:
-Bé ®iÒu khiÓn CU
-Bé thao t¸c d÷ liÖu ALU
- c¸c thanh ghi
3- Ln hÖ gi÷a c¸c khèi
Ch¬ng IV: lÖnh chÕ ®é ®ia chØ
1- M· ho¸ lÖnh :
a/ D¹ng thøc cña lÖnh
b/ C¸ch thøc ghi lÖnh
2- C¸c kiÓu lÖnh:
a/ Nhãm lÖnh chuyÓn d÷ liÖu
b/ Nhãm sè häc
c/ Nhãm logic, dÞch, quay
d/ C¸c lÖnh so s¸nh
e/ C¸c lÖnh rÏ nh¸nh
f/ C¸c lÖnh ®Æc biÖt
3- C¸c chÕ ®é ®Þa chØ
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Giáo trình kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kiến trúc máy tính - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình kiến trúc máy tính 9 10 794