Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Kỹ thuật lập trình nâng cao

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ngocha85: Giáo trình Cơ sở dữ liệu

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

KYÕ THUAÄT LAÄP TRÌNH
NAÂNG CAO

TRAÀN HOAØNG THOÏ

2002

Kyõ thuaät laäp trình naâng cao

-2-

MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU ........................................................................................................................ 4
PHAÀN I.................................................................................................................................... 5
CHÖÔNG I ............................................................................................................................. 5
I. MÔÛ ÑAÀU ........................................................................................................................... 5
1. Moâ taû ñeä quy ................................................................................................................ 5
2. Caùc loaïi ñeä quy ............................................................................................................ 6
II. MOÂ TAÛ ÑEÄ QUY CAÙC CAÁU TRUÙC DÖÕ LIEÄU................................................................... 7
III. MOÂ TAÛ ÑEÄ QUY GIAÛI THUAÄT ........................................................................................ 7
1. Giaûi thuaät ñeä quy.......................................................................................................... 7
2. Chöông trình con ñeä quy.............................................................................................. 8
3. Maõ hoùa giaûi thuaät ñeä qui trong caùc ngoân ngöõ laäp trình. ............................................. 11
4. Moät soá daïng giaûi thuaät ñeä quy ñôn giaûn thöôøng gaëp . .............................................. 13
CHÖÔNG II ........................................................................................................................... 16
I. CAÙC NOÄI DUNG CAÀN LAØM ÑEÅ TÌM GIAÛI THUAÄT ÑEÄ QUY CHO MOÄT BAØI TOAÙN. ..... 16
1. Thoâng soá hoaù baøi toaùn. .............................................................................................. 16
2. Phaùt hieän caùc tröôøng hôïp suy bieán (neo) vaø tìm giaûi thuaät cho caùc tröôøng hôïp naøy.16
3. Phaân raõ baøi toaùn toång quaùt theo phöông thöùc ñeä quy. .............................................. 16
II. MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN GIAÛI BAÈNG GIAÛI THUAÄT ÑEÄ QUY ÑIEÅN HÌNH. .......................... 17
1. Baøi toaùn thaùp Haø Noäi . .................................................
www.updatesofts.com
ngocha85: Giáo trình Cơ sở dữ liệu
Giáo trình: Kỹ thuật lập trình nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Kỹ thuật lập trình nâng cao - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Kỹ thuật lập trình nâng cao 9 10 676