Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi diagiang2009-gmail-com
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 2621 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình Kỹ thuật lập
trình

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ C++
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Nội dung chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương
trình C++. Một số ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc các chương trình
C++ và cách thức biên dịch chúng. Các khái ni ệm c ơ bản như là h ằng,
biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ…

Lập trình
Máy tính số là một công cụ để giải quyết hàng loạt các bài toán l ớn.
Một lời giải cho một bài toán nào đó được gọi là một giải thuật
(algorithm), nó mô tả một các bước cần thực hi ện để gi ải quyết bài
toán
Giải thuật được diễn giải bằng các thuật ngữ trừu tượng mang tính ch ất
dễ hiểu. Ngôn ngữ thật sự được hiểu bởi máy tính là ngôn ngữ máy. Một
chương trình được viết bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào khác thì trước h ết
cần được dịch sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu và thực thi nó.

Ngôn ngữ máy rất khó hiểu đối với lập trình viên vì thế họ không thể sử
dụng trực tiếp ngôn ngữ máy để viết chương trình. Một sự tr ừu tượng
khác là ngôn ngữ assembly. Nó cung cấp những tên dễ nhớ cho các
lệnh và một ký hiệu dễ hiểu hơn cho dữ liệu. Bộ dịch được gọi là
assembler chuyển ngôn ngữ assembly sang ngôn ngữ máy.
Ngay cả những ngôn ngữ assembly cũng khó sử dụng. Nh ững ngôn ng ữ cấp
cao như C++ cung cấp các ký hiệu thuận tiện h ơn nhi ều cho vi ệc thi hành
các giải thuật. Chúng giúp cho các l ập trình viên không ph ải nghĩ nhi ều v ề
các thuật ngữ cấp thấp, và giúp họ chỉ tập trung vào gi ải thu ật. Trình biên
dịch (compiler) sẽ đảm nhiệm việc dịch chương trình viết bằng ngôn ng ữ
cấp cao sang ngôn ngữ assembly. Mã assembly đ ược tạo ra b ởi trình biên
dịch sau đó sẽ được tập hợp lại để cho ra một chương trình có th ể th ực thi.

Một chương trình C++ đơn giản
Ví dụ :xuất ra màn hình dòng chữ Hello World
// my first program in C++
#include <conio.h>
Hello World!
#include <iostream.h> //Kết quả:
int main ()
{
cout << "Hello
World!"; getch();
return 0;
}
Đây là chương trình đơn giản nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản
mà mọi chương trình C++ đều có. Với ý nghĩa của từng dòng như sau:

1

Giáo trình Kỹ thuật lập
trình

// my first program in C++
Đây là dòng chú thích. Tất cả các dòng bắt đầu b ằng hai d ấu // đ ược
coi là chú thích mà nó không ảnh hưởng đến hoạt đ ộng c ủa chương
trình, dùng để giải thích mã nguồn của chương trình, dòng chú thích
thường là một giải thích ngắn gọn những ý nghĩa của dòng l ệnh tương
ứng.
#include
Các câu bắt đầu bằng dấu # được dùng cho chỉ thị tiền xử lý
(preprocessor). Trong ví dụ này, câ...
Giáo trình K thu t l p
trình
CH NG I: T NG QUAN V NGÔN NG C++ƯƠ
CÁC KHÁI NI M C B N Ơ
N i dung ch ng này gi i thi u nh ng ph n c b n c a m t ch ng ươ ơ ươ
trình C++. M t s ví d đ n gi n đ trình bày c u trúc các ch ng trình ơ ươ
C++ ch th c biên d ch chúng. Các khái ni m c b n nh là h ng, ơ ư
bi n, và vi c l u tr chúng trong b nh ế ư
L p trình
Máy tính s m t công c đ gi i quy t hàng lo t các bài toán l n. ế
M t l i gi i cho m t bài toán nào đó đ c g i m t ượ gi i thu t
(algorithm), t m t c b c c n th c hi n đ gi i quy t i ướ ế
toán
Gi i thu t đ c di n gi i b ng các thu t ng tr u t ng mang tính ch t ượ ượ
d hi u. Ngôn ng th t s đ c hi u b i máy tính là ngôn ng máy. M t ượ
ch ng trình đ c vi t b ng b t k m t ngôn ng nào khác t tr c h tươ ượ ế ướ ế
c n đ c d ch sang ngôn ng máy đ máy tính có th hi u và th c thi nó. ượ
Ngôn ng máy r t khó hi u đ i v i l p trình viên vì th h không th s ế
d ng tr c ti p ngôn ng máy đ vi t ch ng trình. M t s tr u t ng ế ế ươ ư
khác là ngôn ng assembly. cung c p nh ng tên d nh cho các
l nh và m t ký hi u d hi u h n cho d li u. B d ch đ c g i ơ ượ
assembler chuy n ngôn ng assembly sang ngôn ng máy.
Ngay c nh ng ngôn ng assembly cũng khó s d ng. Nh ng ngôn ng c p
cao nh C++ cung c p các hi u thu n ti n h n nhi u cho vi c thi hànhư ơ
các gi i thu t. Chúng giúp cho các l p trình viên không ph i nghĩ nhi u v
các thu t ng c p th p, giúp h ch t p trung vào gi i thu t. ỉ ậ Trình biên
d ch (compiler) s đ m nhi m vi c d ch ch ng trình vi t b ng ngôn ng ươ ế
c p cao sang ngôn ng assembly. assembly đ c t o ra b i trình biên ượ
d ch sau đó s đ c t p h p l i đ cho ra m t ch ng trình có th th c thi. ượ ươ
M t ch ng trình C++ đ n gi n ươ ơ
Ví d :xu t ra màn hình dòng ch Hello World
// my first program in C++
#include <conio.h>
#include <iostream.h> //K t qu :ế
Hello World!
int main ()
{
cout << "Hello
World!"; getch();
return 0;
}
Đây là ch ng trình đ n gi n nh ng nó đã bao g m nh ng ph n c b nươ ơ ư ơ
mà m i ch ng trình C++ đ u có. V i ý nghĩa c a t ng dòng nh sau: ươ ư
1
Giáo trình Kỹ thuật lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kỹ thuật lập trình - Người đăng: diagiang2009-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Giáo trình Kỹ thuật lập trình 9 10 437