Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Lập trình Hệ thống - ĐH Cần Thơ

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 7967 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Giáo trình

LẬP TRÌNH
HỆ THỐNG
Biên soạn:
ThS. Nguyễn Hứa Duy Khang
Ks. Trần Hữu Danh

-ĐHCTTháng 5-2008

Lập trình Hệ Thống

NỘI DUNG
Chương 1 - TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ INTEL-8086 ............................................... 1
1.1. Bộ xử lý Intel-8086 (CPU-8086) ....................................................................... 1
1.1.1. Cấu trúc tổng quát .......................................................................................... 1
1.1.2. Các thanh ghi của 8086 .................................................................................. 2
1.1.3. Trạng thái tràn: ............................................................................................... 5
1.2. Bộ nhớ trong của Intel-80x86 ............................................................................ 5
1.2.1. Tổ chức dữ liệu ............................................................................................... 5
1.2.2. Sự phân đoạn bộ nhớ trong............................................................................. 6
1.3. Địa chỉ các ngoại vi ........................................................................................... 7
1.4. Các bộ xử lý Intel khác ...................................................................................... 8
1.4.1. Bộ xử lý Intel-80386....................................................................................... 8
1.4.2. Tập thanh ghi của bộ xử lý Intel-80386: ........................................................ 8
1.4.3. Các chế độ vận hành của bộ xử lý Intel-80386 .............................................. 9
1.4.4. Bộ xử lý Intel-80486: ..................................................................................... 10
1.4.5. Bộ xử lý Intel PENTIUM: .............................................................................. 11
BÀI TẬP CHƯƠNG 1 ............................................................................................. 13
Chương 2 - HỢP NGỮ ........................................................................................... 15
2.1. Ngôn ngữ máy và hợp ngữ ................................................................................ 15
2.2. Đặc tính tổng quát của hợp ngữ......................................................................... 16
2.2.1. Cấu trúc của một dòng lệnh hợp ngữ. ............................................................ 16
2.2.2. Macro .................................
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA CÔNG NGH
B MÔN ĐIN T - VIN THÔNG
Giáo trình
LP TRÌNH
H THNG
Biên son:
ThS. Nguyn Ha Duy Khang
Ks. Trn Hu Danh
-ĐHCT-
Tháng 5-2008
Giáo trình Lập trình Hệ thống - ĐH Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Lập trình Hệ thống - ĐH Cần Thơ - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Giáo trình Lập trình Hệ thống - ĐH Cần Thơ 9 10 313