Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình lập trình java

Được đăng lên bởi tonvina
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 5002 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chương 1 – D n nh p

CHƯƠNG 1

D N NH P

1.1 Các cách ti p c n trong l p trình
1.1.1Phương pháp ti p c n c a l p trình truy n th ng
L p trình truy n th ng ñã tr i qua hai giai ño n:
• Giai ño n sơ khai, khi khái ni m l p trình m i ra ñ i, là l p trình tuy n
tính.
• Giai ño n ti p theo, là l p trình hư ng c u trúc.
a) L p trình tuy n tính
Đ c trưng cơ b n c a l p trình tuy n tính là tư duy theo l i tu n t . Chương trình
s ñư c th c hi n tu n t t ñ u ñ n cu i, l nh này k ti p l nh kia cho ñ n khi k t
thúc chương trình.
Đ c trưng
L p trình tuy n tính có hai ñ c trưng:
Đơn gi n: Chương trình ñư c ti n hành ñơn gi n theo l i tu n t , không ph c
t p.
Đơn lu ng: Ch có m t lu ng công vi c duy nh t, và các công vi c ñư c th c
hi n tu n t trong lu ng ñó.
Tính ch t
Ưu ñi m: Do tính ñơn gi n, l p trình tuy n tính có ưu ñi m là chương trình
ñơn gi n, d hi u. L p trình tuy n tính ñư c ng d ng cho các chương trình ñơn
gi n.
Như c ñi m: V i các ng d ng ph c t p, ngư i ta không th dùng l p trình
tuy n tính ñ gi i quy t.
b) L p trình c u trúc
Trong l p trình c u trúc, chương trình chính ñư c chia nh thành các chương
trình con và m i chương trình con th c hi n m t công vi c xác ñ nh. Chương trình
chính s g i ñ n chương trình con theo m t gi i thu t, ho c m t c u trúc ñư c xác
ñ nh trong chương trình chính.
Các ngôn ng l p trình c u trúc ph bi n là Pascal, C và C++. Riêng C++ ngoài
vi c có ñ c trưng c a l p trình c u trúc do k th a t C, còn có ñ c trưng c a l p
trình hư ng ñ i tư ng. Cho nên C++ còn ñư c g i là ngôn ng l p trình n a c u
trúc, n a hư ng ñ i tư ng.
Đ c trưng
Đ c trưng cơ b n nh t c a l p trình c u trúc th hi n m i quan h :
Chương trình = C u trúc d li u + Gi i thu t
Trong ñó:
C u trúc d li u là cách t ch c d li u, cách mô t bài toán dư i d ng ngôn
ng l p trình.

Khoa CNTT – CĐCN Tuy Hòa

Trang 1

Chương 1 – D n nh p

Gi i thu t là m t quy trình ñ th c hi n m t công vi c xác ñ nh.
Tính ch t
o M i chương trình con có th ñư c g i th c hi n nhi u l n trong m t chương
trình chính.
o Các chương trình con có th ñư c g i ñ n ñ th c hi n theo m t th t b t
kỳ, tuỳ vào gi i thu t trong chương trình chính mà không ph thu c vào th
t khai báo c a các chương trình con.
o Các ngôn ng l p trình c u trúc cung c p m t s c u trúc l nh ñi u khi n
chương trình.
Ưu ñi m
Chương trình sáng s a, d hi u, d theo dõi.
Tư duy gi i thu t rõ ràng.
Như c ñi m
L p trình c u trúc không h tr nhi u s d ng l i mã ngu n: Gi i thu t luôn
ph thu c ch t ch vào c u trúc d li u. Do ñó, khi thay ñ i c u ...
Chương 1 – Dn nhp
Khoa CNTT – CĐCN Tuy Hòa Trang 1
CHƯƠNG 1
DN NHP
1.1 Các cách tiếp cn trong lp trình
1.1.1Phương pháp tiếp cn ca lp trình truyn thng
Lp trình truyn thng ñã tri qua hai giai ñon:
Giai ñon sơ khai, khi khái nim lp trình mi ra ñời, lp trình tuyến
tính.
Giai ñon tiếp theo, là lp trình hưng cu trúc.
a) Lp trình tuyến tính
Đặc trưng cơ bn ca lp trình tuyến tính tư duy theo li tun t. Chương trình
s ñược thc hin tun t t ñầu ñến cui, lnh y kế tiếp lnh kia cho ñến khi kết
thúc chương trình.
Đặc trưng
Lp trình tuyến tính có hai ñặc trưng:
Đơn gin: Chương trình ñược tiến hành ñơn gin theo li tun t, không phc
tp.
Đơn lung: Ch mt lung công vic duy nht, các công vic ñược thc
hin tun t trong lung ñó.
Tính cht
Ưu ñim: Do tính ñơn gin, lp trình tuyến tính có ưu ñim chương trình
ñơn gin, d hiu. Lp trình tuyến tính ñưc ng dng cho c chương trình ñơn
gin.
Nhược ñim: Vi các ng dng phc tp, người ta không th dùng lp trình
tuyến tính ñể gii quyết.
b) Lp trình cu trúc
Trong lp trình cu trúc, chương trình chính ñưc chia nh thành các chương
trình con và mi chương trình con thc hin mt công vic xác ñnh. Chương trình
chính s gi ñến chương trình con theo mt gii thut, hoc mt cu trúc ñược xác
ñịnh trong chương trình chính.
Các ngôn ng lp trình cu trúc ph biến Pascal, C C++. Riêng C++ ngoài
vic ñặc trưng ca lp trình cu trúc do kế tha t C, còn ñặc trưng ca lp
trình hưng ñối tượng. Cho n C++ còn ñưc gi ngôn ng lp trình na cu
trúc, na hướng ñi tượng.
Đặc trưng
Đặc trưng cơ bn nht ca lp trình cu trúc th hin mi quan h:
Chương trình = Cu trúc d liu + Gii thut
Trong ñó:
Cu trúc d liu cách t chc d liu, cách t bài tn dưới dng ngôn
ng lp trình.
giáo trình lập trình java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình lập trình java - Người đăng: tonvina
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
giáo trình lập trình java 9 10 340