Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal - ĐH Nông Nghiệp

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 2634 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I - HÀ NỘI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TS. DƯƠNG XUÂN THÀNH

Giáo trình

LẬP TRÌNH NÂNG CAO
( Trên ngôn ngữ Pascal )
(Soạn theo chương trình ñã ñược Bộ GD&ðT phê chuẩn)

Hà nội, 2005

Lời mở ñầu
Cuốn giáo trình này ñược biên soạn theo ñúng ñề cương chi tiết môn học ñã ñược Bộ
Giáo dục và ðào tạo phê chuẩn. Thời gian học môn học này là 60 tiết trong ñó có 10 tiết thực
hành trên máy. Tác giả là người ñã trực tiếp giảng dạy lập trình Pascal trong nhiều năm cho
sinh viên chuyên tin và sinh viên các ngành khác.
ðối tượng sử dụng giáo trình là sinh viên chuyên ngành Tin học hệ ñại học chính quy,
tuy nhiên giáo trình cũng có thể sử dụng như là một tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên
Tin hệ cao ñẳng và những người muốn nghiên cứu nâng cao về lập trình.
Mục ñích biên soạn cuốn giáo trình là cung cấp cho người ñọc một tài liệu ñơn giản,
cô ñọng những kiến thức về lập trình nâng cao. Người ñọc có thể tự học mà không nhất thiết
phải có thày hướng dẫn.
Giáo trình bao gồm 6 chương và 4 phụ lục.
Chương 1: Chương trình con - Thủ tục và hàm, sinh viên ñã ñược học qua trong
chương trình Tin học ñại cương, do vậy ở ñây chủ yếu ñi sâu vào khái niệm tham số, cách
thức mà hệ thống dành bộ nhớ cho việc lưu trữ các tham số và việc gọi chương trình con từ
chương trình con khác.
Chương 2: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc, tập trung vào các kiểu dữ liệu mà sinh viên
chưa ñược học như bản ghi có cấu trúc thay ñổi, tập hợp..
Chương 3: ðơn vị chương trình và thư viện chuẩn, là chương chưa ñược học ở Tin
học ñại cương , ở ñây hướng dẫn cách thiết kế các ðơn vị chương trình (Unit), cách thức sử
dụng các Unit và tạo lập thư viện chương trình .
Chương 4: Con trỏ và cấu trúc ñộng, là một chương khó, vì nó vừa liên quan ñến
quản lý bộ nhớ, vừa liên quan ñến kiến thức của môn học Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật do
vậy trong chương này ñã trình bày nhiều ví dụ ñể người ñọc tham khảo.
Chương 5: Giải thuật ñệ quy, ñược trình bày “hơi dài dòng” do ñặc thù của tính ñệ
quy. Bài toán Tháp Hanoi ñược mô tả khác hoàn toàn so với tất cả các sách về Pascal ñã có.
Chương 6: ðồ hoạ, ngoài việc giới thiệu các thủ tục vẽ thông thường, còn dành một
phần trọng tâm cho việc xử lý ảnh Bitmap. Trong chương này có sử dụng một vài ví dụ của
các tác giả khác (xem phần tài liệu tham khảo) nhưng ñã ñược cải tiến ñi rất nhiều.
Phụ lục 1: Bảng mã ASCII
Phụ lục 2: Tóm tắt các thủ tục và hàm của Turbo Pascal 7.0
Phụ lục 3: ðịnh hướng biên dịch
Phụ lục 4: Thông báo lỗi
Các phụ lục ñưa ra nhằm giú...
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I - HÀ NI
B MÔN CÔNG NGH PHN MM
TS. DƯƠNG XUÂN THÀNH
Giáo trình
LP TRÌNH NÂNG CAO
( Trên ngôn ng Pascal )
(Son theo chương trình ñã ñược B GD&ðT phê chun)
Hà ni, 2005
Giáo trình lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal - ĐH Nông Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal - ĐH Nông Nghiệp - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Giáo trình lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal - ĐH Nông Nghiệp 9 10 706