Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lập trình web cơ bản

Được đăng lên bởi Libra3095
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 3923 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thạc sỹ
Hoàng Mạnh Hùng

BÀI GIẢNG TÓM TẮT

LẬP TRÌNH WEB
Dành cho sinh viên ngành Cao Đẳng
(Lưu hành nội bộ)

Đà Lạt 2008

MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HTML – CÁC SIÊU LIÊN KẾT .......................................................................... 4
1.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................... 4
1.2 GIỚI THIỆU INTERNET .................................................................................................................................... 4
1.3 GIỚI THIỆU HTML ........................................................................................................................................ 5
1.3.1 HTML Development ............................................................................................................................. 6
1.3.2 Cấu trúc của một tài liệu HTML .......................................................................................................... 7
1.3.3 Sử dụng thẻ <META>........................................................................................................................ 10
1.3.4 Sử dụng ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML....................................................................................... 10
1.4 SỬ DỤNG CÁC SIÊU LIÊN KẾT....................................................................................................................... 12
1.4.1 Giới thiệu siêu liên kết và URL .......................................................................................................... 12
1.4.2 Sử dụng siêu liên kết .......................................................................................................................... 14
1.4.3 Điều hướng quanh Web site ............................................................................................................... 19
CHƯƠNG 2: CÁC THẺ HTML CƠ BẢN ........................................................................................................ 22
2.1 GIỚI THIỆU .................................................................................................................................................. 22
2.2 HEADING (TIÊU ĐỀ) .....................................
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀ LT
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
Thc s
Hoàng Mnh Hùng
BÀI GING TÓM TT
LP TRÌNH WEB
Dành cho sinh viên ngành Cao Đẳng
(Lưu hành ni b)
Đà Lt 2008
Giáo trình lập trình web cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lập trình web cơ bản - Người đăng: Libra3095
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Giáo trình lập trình web cơ bản 9 10 506