Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 1

Được đăng lên bởi Bv Thao
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 1
CHƯƠNG 1 : MÔ TẢ MỘT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
1.1 Các khái niệm cơ bản
Để hiểu được khái niệm về hệ thống điều khiển tự động trước hết ta xem ví dụ
sau

Va
Va
Va

Tuố
c
bi

LÒ HƠI

O2

T

P

Máy
phát
điện

Khống
chế tốc độ

Đo
thông
số về
điện
U, I

Máy tính

Tín hiệu chủ đạo
Hình 1.1: Sơ đồ điều khiển của lò hơi để phát điện
Điều khiển là tập hợp tất cả các tác động có mục đích nhằm điều khiển một quá
trình này hay quá trình kia theo một quy luật hay một chương trình cho trước.
Điều khiển học là một bộ môn khoa học nghiên cứu nguyên tắc xây dựng các
hệ điều khiển.
Quá trình điều khiển hoặc điều chỉnh được thực hiện mà không có sự tham
gia trực tiếp của con người, thì chúng ta gọi đó là quá trình điều khiển và điều
chỉnh tự động.
Tập hợp tất cả các thiết bị mà nhờ đó quá trình điều khiển được thực hiện gọi
là hệ thống điều khiển .
1

Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 1
Tập hợp tất cả các thiết bị kỹ thuật, đảm bảo ĐK hoặc ĐC tự động một quá
trình nào đó được gọi là hệ thống ĐK hoặc ĐC tự động (đôi khi gọi tắt là hệ
thống tự động – HTTĐ).
1.2 Các phần tử cơ bản của hệ thống điều khiển tự động
Đối tượng điều khiển (Object), Thiết bị điều khiển (Controller ), Thiết bị đo
lường (Measuring device).
- Sơ đồ tổng quát
u(t)

e(t)

x(t)

y(t)

C

-

O

z(t)

M

Hình 1.2: Sơ đồ tổng quát hệ thống điều khiển tự động
Mọi hệ thống điều khiển tự động đều bao gồm 3 bộ phận cơ bản :
- Thiết bị điều khiển C (Controller device).
- Đối tượng điều khiển (Object device).
- Thiết bị đo lường (Measuring device).
u(t) tín hiệu vào ; e(t) Sại lệch điều khiển ; x(t) Tín hiệu điều khiển ; y(t) Tín
hiệu ra ; z(t) Tín hiệu phản hồi
1.3 Các nguyên tắc điều khiển cơ bản
Có 3 nguyên tắc điều khiển cơ bản :
-Nguyên tắc điều khiển theo sai lệch (Hình 1.3).
u(t)

e(t)
-

x(t)
C

y(t)
O

z(t)

M

Hình 1.3: Sơ đồ nguyên tắc điều khiểntheo sai lệch
Tín hiệu ra y(t) được đưa vào so sánh với tín hiệu vào u(t) nhằm tạo nên tín
hiệu tác động lên đầu vào bộ điều khiển C nhằm tạo tín hiệu điều khiển đối
tượng O.

2

Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 1
-Nguyên tắc điều khiển theo phương pháp bù nhiễu (Hình 1.4)
y1(t)

K
u(t)

e(t)

x(t)
C

y(t)
O

Hình 1.4: Sơ đồ nguyên tắc điều khiển bù nhiễu
Nguyên tắc bù nhiễu là sử dụng thiết bị bù K để giảm ảnh hưởng của nhiễu là
nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả cho hệ thống (hình 1.4).
-Nguyên tắc điều khiển theo sai lệch và bù nhiễu (Hình 1.5)
y1(t)

K
u(t)

e(t)
-

x(t)
C

z(t)

y(t)
O

M

Hình 1....
Giáo trình Lý thuyết điu khin t động 1
CHƯƠNG 1 : MÔ T MT H THNG ĐIU KHIN T ĐỘNG
1.1 Các khái nim cơ bn
Để hiu được khái nim v h thng điu khin t động trước hết ta xem ví d
sau
Tu
c
bi
Máy
phát
đi
n
Đo
thôn
g
s v
đin
U, I
O
2
T P
Máy tính
Khng
chế tc đ
Va
Va
Va
LÒ HƠI
Tín hi
u ch đ
o
Hình 1.1: Sơ đồ điu khin ca lò hơi để phát đin
Đi
u khin là tp hp tt c các tác động có mc đích nhm điu khin mt quá
trình này hay quá trình kia theo mt quy lut hay mt chương trình cho trước.
Điu khin hc là mt b môn khoa hc nghiên cu nguyên tc xây dng các
h điu khin.
Quá trình điu khin hoc điu chnh được thc hin mà không có s tham
gia trc tiếp ca con người, thì chúng ta gi
đó là quá trình điu khin và điu
chnh t động.
Tp hp tt c các thiết b mà nh đó quá trình điu khin được thc hin gi
là h thng điu khin .
1
Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 1 - Người đăng: Bv Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động 1 9 10 456