Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lý thuyết hệ điều hành

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hiếu
Số trang: 251 trang   |   Lượt xem: 1974 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


GIÁO TRÌNH

LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU HÀNH

BIÊN SOẠN: NGUYỄN KIM TUẤN

Huế 06/2004

MỤC LỤC
Trang

Chương I: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
I.1. Chức năng và lịch sử phát triển của hệ điều hành ...............................1
I.1.1. Chức năng của hệ điều hành .............................................................1
I.1.2. Lịch sử phát triển của hệ điều hành ..................................................3
I.2. Một số khái niệm của hệ điều hành .....................................................5
I.2.1. Tiến trình (Process) và tiểu trình (Thread)........................................5
I.2.2. Bộ xử lý lệnh (Shell) ........................................................................5
I.2.3. Sự phân lớp hệ thống (System Layering).........................................6
I.2.4. Tài nguyên hệ thống (System Resources) ........................................7
I.2.5. Lời gọi hệ thống (System Calls) ......................................................7
I.3. Hệ điều hành và phân loại hệ điều hành ...............................................8
I.3.1. Hệ điều hành là gì? ...........................................................................8
I.3.2. Phân loại hệ điều hành .....................................................................9
I.4. Thành phần và cấu trúc của hệ điều hành .........................................12
I.4.1. Các thành phần của hệ điều hành ...................................................12
I.4.2. Các cấu trúc của hệ điều hành ........................................................16
I.5. Hệ điều hành Windows95 ...................................................................21
I.5.1. Giới thiệu về hệ điều hành Windows95..........................................22
I.5.2. Cấu trúc của windows95 ................................................................24
I.5.3. Bộ nhớ ảo trong windows95 ..........................................................25
I.6. Hệ điều hành Windows 2000 ..............................................................26
I.6.1. Giới thiệu về hệ điều hành Windows 2000 ....................................26
I.6.2. Một số đặc tính của Windows 2000................................................27
I.6.3. Một số khái niệm trong Windows 2000 .........................................28
I.6.4. Kiến trúc của Windows 2000 .........................................................31
I.7. Hệ điều hành Linux .......................................
ĐẠI HỌC HU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH
LÝ THUYẾT HỆ ĐIỀU HÀNH
BIÊN SOẠN: NGUYỄN KIM TUẤN
Huế 06/2004
Giáo trình lý thuyết hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lý thuyết hệ điều hành - Người đăng: Nguyễn Xuân Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
251 Vietnamese
Giáo trình lý thuyết hệ điều hành 9 10 562