Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Lý thuyết thông tin

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………

Giáo trình

Lý thuyết thông tin

Giáo trình: Lý thuyết thông tin.

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.............................................................................................................6
1. MỤC ĐÍCH ...........................................................................................................................6
2. YÊU CẦU .............................................................................................................................6
3. NỘI DUNG CỐT LÕI...........................................................................................................7
4. KẾT THỨC TIÊN QUYẾT ..................................................................................................7
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................................8
6. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP.................................................................................................8
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...............................................................................................................9
1. Mục tiêu.................................................................................................................................9
2. Đối tượng nghiên cứu............................................................................................................9
3. Mô hình lý thuyết thông tin theo quan điểm Shannon ........................................................10
4. Lượng tin biết và chưa biết .................................................................................................10
5. Ví dụ về lượng tin biết và chưa biết ....................................................................................10
6. Định lý cơ sở của kỹ thuật truyền tin ..................................................................................11
7. Mô tả trạng thái truyền tin có nhiễu ....................................................................................11
8. Minh họa kỹ thuật giảm nhiễu.............................................................................................12
9. Chi phí phải trả cho kỹ thuật giảm nhiễu ............................................................................13
10.
Khái niệm về dung lượng kênh truyền ............................................................................13
11.
Vấn đề sinh mã ....................................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………
Giáo trình
Lý thuyết thông tin
Giáo trình Lý thuyết thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Lý thuyết thông tin - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Lý thuyết thông tin 9 10 767