Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Lý thuyết thông tin

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình: Lý thuyết thông tin.

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.............................................................................................................6
1. MỤC ĐÍCH ...........................................................................................................................6
2. YÊU CẦU .............................................................................................................................6
3. NỘI DUNG CỐT LÕI...........................................................................................................7
4. KẾT THỨC TIÊN QUYẾT ..................................................................................................7
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................................8
6. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP.................................................................................................8
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...............................................................................................................9
1. Mục tiêu.................................................................................................................................9
2. Đối tượng nghiên cứu............................................................................................................9
3. Mô hình lý thuyết thông tin theo quan điểm Shannon ........................................................10
4. Lượng tin biết và chưa biết .................................................................................................10
5. Ví dụ về lượng tin biết và chưa biết ....................................................................................10
6. Định lý cơ sở của kỹ thuật truyền tin ..................................................................................11
7. Mô tả trạng thái truyền tin có nhiễu ....................................................................................11
8. Minh họa kỹ thuật giảm nhiễu.............................................................................................12
9. Chi phí phải trả cho kỹ thuật giảm nhiễu ............................................................................13
10.
Khái niệm về dung lượng kênh truyền ............................................................................13
11.
Vấn đề sinh mã ................................................................................................................13
12.
Vấn đề giải mã.....
Giáo trình: Lý thuyết thông tin.
MC LC
GII THIU TNG QUAN.............................................................................................................6
1. MC ĐÍCH...........................................................................................................................6
2. YÊU CU .............................................................................................................................6
3. NI DUNG CT LÕI...........................................................................................................7
4. KT THC TIÊN QUYT ..................................................................................................7
5. TÀI LIU THAM KHO.....................................................................................................8
6. PHƯƠNG PHÁP HC TP.................................................................................................8
CHƯƠNG 1: GII THIU ...............................................................................................................9
1. Mc tiêu.................................................................................................................................9
2. Đối tượng nghiên cu............................................................................................................9
3. Mô hình lý thuyết thông tin theo quan đim Shannon ........................................................10
4. Lượng tin biết và chưa biết .................................................................................................10
5. Ví d v lượng tin biết và chưa biết....................................................................................10
6. Định lý cơ s ca k thut truyn tin ..................................................................................11
7. Mô t trng thái truyn tin có nhiu ....................................................................................11
8. Minh ha k thut gim nhiu.............................................................................................12
9. Chi phí phi tr cho k thut gim nhiu ............................................................................13
10. Khái nim v dung lượng kênh truyn............................................................................13
11. Vn đề sinh mã................................................................................................................13
12. Vn đề gii mã.................................................................................................................13
CHƯƠNG 2: ĐỘ ĐO LƯỢNG TIN...............................................................................................15
BÀI 2.1: ENTROPY .......................................................................................................................15
1. Mc tiêu...............................................................................................................................15
2. Ví d v entropy..................................................................................................................15
3. Nhn xét v độ đo lượng tin................................................................................................15
4. Khái nim entropy...............................................................................................................16
5. Entropy ca mt s kin......................................................................................................16
6. Entropy ca mt phân phi .................................................................................................16
7. Định lý dng gii tích ca Entropy......................................................................................16
8. Ví d minh ha....................................................................................................................17
9. Bài toán v cây tìm kiếm nh phân-Đặt vn đề ...................................................................17
10. Bài toán v cây tìm kiếm nh phân - Din gii................................................................17
11. Bài tp .............................................................................................................................18
BÀI 2.2: CÁC TÍNH CHT CA ENTROPY .............................................................................19
1. Mc tiêu: .............................................................................................................................19
2. Các tính cht cơ bn ca Entropy........................................................................................19
3. Minh ha tính cht 1 và 2....................................................................................................19
4. Minh ha tính cht 3 và 4....................................................................................................19
5. Định lý cc đại ca entropy ................................................................................................20
6. Chng minh định lý cc đại ca Entropy............................................................................20
7. Bài tp .................................................................................................................................21
BÀI 2.3: ENTROPY CA NHIU BIN .....................................................................................22
1. Mc tiêu...............................................................................................................................22
2. Định nghĩa Entropy ca nhiu biến.....................................................................................22
3. Ví d Entropy ca nhiu biến..............................................................................................22
4. Định nghĩa Entropy có điu kin.........................................................................................22
Biên son: TS. L ê Quy ết Thng, ThS. Phan Tn Tài & Ks. Dương Văn Hiếu.
1
Giáo trình: Lý thuyết thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Lý thuyết thông tin - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Lý thuyết thông tin 9 10 783