Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình lý thuyết và thực hành mapinfo 1

Được đăng lên bởi Lưu Xuân Hồng
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1601 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình lý thuyết và thực hành MapInfo

Chương I

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG
THÔNG TIN ĐNA LÝ VÀ PHẦN MỀM MAPINFO
I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐNA LÝ (GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM – GIS)
A. Giới thiệu
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, giữa các ngành xâm nhập vào nhau, đan xen vào
nhau, hỗ trợ và thúc đNy lẫn nhau phát triển ngày càng nhanh hơn. Nhất là khoa học công nghệ
tin học phát triển nhanh và thâm nhập sâu vào các lĩnh vực khoa học khác.
Từ những năm cuối thập niên 80, hệ thống thông tin địa lý (GIS) bắt đầu thâm nhập vào
Việt Nam qua các dự án hợp tác Quốc tế. Tuy nhiên, cho đến những năm cuối thế kỷ XX, GIS
mới có cơ hội phát triển tại Việt Nam. GIS ngày càng được nhiều người biết đến như một công
cụ hỗ trợ quản lý trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, xây dựng
bản đồ… Hiện nay nhiều cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đã và đang tiếp cận sử dụng công
nghệ thông tin địa lý (công nghệ GIS) để giải quyết những bài toán thiết kế quy hoạch sử dụng
đất, quản lý và thiết kế các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chiến lược về thị
truờng… Sự phát triển của công nghệ thông tin địa lý với nhiều ứng dụng hữu hiệu đã thu hút sự
quan tâm của nhiều người và những áp dụng ngày càng phong phú đã tạo điều kiện thuận lợi cho
sự phát triển của khoa học thông tin địa lý
B. Định nghĩa
Tùy theo cách tiếp cận mà có nhiều định nghĩa khác nhau về “Hệ thống thông tin địa lý”.
1. GIS là một hộp công cụ mạnh dùng để lưu trữ và truy vấn tùy ý, biến đổi và hiển thị dữ liệu
không gian từ thế giới thực cho những mục tiêu đặc biệt. Định nghĩa này phù hợp với những
công trình nghiên cứu khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau có sử dụng GIS để thực hiện một
số bài toán phân tích không gian trên máy tính.
2. GIS là một hệ thống tự động thu thập, lưu trữ, truy vấn phân tích và hiển thị dữ liệu không
gian. Trong định nghĩa này, những chức năng cơ bản của một hệ thống thông tin địa lý được đề
cập. Trong đó, chất lượng dữ liệu được đề cao bằng cách nhấn mạnh đến phương pháp thu thập
dữ liệu tự động để loại trừ những sai lệch do các phương pháp thu thập dữ liệu thủ công mang
lại.
3. GIS là một trường hợp đặc biệt của hệ thống thông tin với cơ sở gồm những đối tượng,
những hoạt động hay những sự kiện phân bố trong không gian được biểu diễn như những điểm,
đường, vùng trong hệ thống máy tính. Hệ thống thông tin địa lý xử lý, truy vấn dữ liệu theo
điểm, đường, vùng phục vụ cho những hỏi đáp và phân tích đặc biệt. Định nghĩa đã đề cập đến
tính ...
Giáo trình lý thuyết và thc hành MapInfo
Biên son: TS. Phm Th Xuân Th - Nguyn Xuân Bc 1
Chương I
TNG QUAN V H THNG
THÔNG TIN ĐNA LÝ VÀ PHN MM MAPINFO
I. TNG QUAN V H THNG THÔNG TIN ĐNA (GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM – GIS)
A. Gii thiu
Khoa hc k thut ngày càng phát trin, gia các ngành xâm nhp vào nhau, đan xen vào
nhau, h tr thúc đNy ln nhau phát trin ngày càng nhanh hơn. Nht là khoa hc công ngh
tin hc phát trin nhanh và thâm nhp sâu vào các lĩnh vc khoa hc khác.
T nhng năm cui thp niên 80, h thng thông tin địa (GIS) bt đầu thâm nhp vào
Vit Nam qua các d án hp tác Quc tế. Tuy nhiên, cho đến nhng năm cui thế k XX, GIS
mi cơ hi phát trin ti Vit Nam. GIS ngày càng được nhiu người biết đến như mt công
c h tr qun trong các lĩnh vc qun lý i nguyên thiên nhiên, qun đất đai, y dng
bn đồHin nay nhiu cơ quan nhà nước doanh nghip đã đang tiếp cn s dng công
ngh thông tin địa (công ngh GIS) để gii quyết nhng bài toán thiết kế quy hoch s dng
đất, qun thiết kế các ng trình cơ s h tng k thut, xây dng chiến lược v th
trung… S phát trin ca công ngh thông tin địa lý vi nhiu ng dng hu hiu đã thu hút s
quan tâm ca nhiu người và nhng áp dng ngày càng phong phú đã to điu kin thun li cho
s phát trin ca khoa hc thông tin địa lý
B. Định nghĩa
Tùy theo cách tiếp cn mà có nhiu định nghĩa khác nhau v “H thng thông tin địa lý”.
1. GIS mt hp công c mnh dùng để lưu tr truy vn tùy ý, biến đổi hin th d liu
không gian t thế gii thc cho nhng mc tiêu đặc bit. Định nghĩa này phù hp vi nhng
công trình nghiên cu khoa hc trong nhiu lĩnh vc khác nhau có s dng GIS để thc hin mt
s bài toán phân tích không gian trên máy tính.
2. GIS mt h thng t động thu thp, lưu tr, truy vn phân tích hin th d liu không
gian. Trong định nghĩa này, nhng chc năng cơ bn ca mt h thng thông tin địa được đề
cp. Trong đó, cht lượng d liu được đề cao bng cách nhn mnh đến phương pháp thu thp
d liu t động để loi tr nhng sai lch do các phương pháp thu thp d liu th công mang
li.
3. GIS mt trường hp đặc bit ca h thng thông tin vi cơ s gm nhng đối tượng,
nhng hot động hay nhng s kin phân b trong không gian được biu din như nhng đim,
đường, vùng trong h thng máy tính. H thng thông tin địa lý x lý, truy vn d liu theo
đim, đường, vùng phc v cho nhng hi đáp phân tích đặc bit. Định nghĩa đã đề cp đến
tính thi gian khi m rng khái nim thông tin địa đến các đi tượng, các hot động, các hin
Giáo trình lý thuyết và thực hành mapinfo 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình lý thuyết và thực hành mapinfo 1 - Người đăng: Lưu Xuân Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo trình lý thuyết và thực hành mapinfo 1 9 10 603