Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình mạng máy tính

Được đăng lên bởi phankieuuyen-gmail-com
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 2904 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường Đại học Sư phạm

Khoa Tin học

Chương 1
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Ngày nay, nhu cầu sử dụng máy tính không ngừng được tăng lên về cả số lượng và
ứng dụng, đặc biệt là sự phát triển hệ thống mạng máy tính, kết nối các máy tính lại với
nhau thông qua môi trường truyền tin để cùng nhau chia sẻ tài nguyên trên mạng góp
phần làm tăng hiệu quả của các ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực khoa học kỹ thuật,
kinh tế, quân sự, văn hoá.... Sự kết hợp của máy tính với hệ thống truyền thông
(communication) đặc biệt là viễn thông (telecommunication) đã tạo ra một sự chuyển
biến có tính cách mạng trong vấn đề tổ chức khai thác và sử dụng các hệ thống máy
tính. Từ đó đã hình thành các môi trường trao đổi thông tin tập trung, phân tán, cho phép
đồng thời nhiều người cùng trao đổi thông tin với nhau một cách nhanh chóng và hiệu
quả từ những vị trí địa lý khác nhau. Các hệ thống như thế được gọi là mạng máy tính
(computer networks).
Mạng máy tính trở thành lĩnh vực nghiên cứu, phát triển rất quan trọng bảo đảm
truyền tin đáng tin cậy, chính xác, phù hợp tốc độ và đảm bảo an toàn thông tin trên
mạng.

1. ý nghĩa của mạng máy tính
1.1. Lịch sử phát triển của mạng máy tính
Trước những năm 1970 đã bắt đầu hình thành các máy tính nối với nhau thành
mạng và các thiết bị đầu cuối dữ liệu đã kết nối trực tiếp vào máy tính trung tâm để tận
dụng tài nguyên chung, khai thác dữ liệu, giảm giá thành truyền số liệu, sử dụng tiện lợi
và nhanh chóng hơn. Cùng với thời gian xuất hiện các máy tính Mini và máy tính cá
nhân (Personal Computer) đã tăng yêu cầu truyền số liệu giữa máy tính - trạm đầu cuối
(Terminal) và ngược lại, hình thành nhiều mạng cục bộ, mạng diện rộng trong phạm vi
lớn. Do đó mạng máy tính ngày càng được phát triển để đáp ứng với nhu cầu của người
sử dụng. Sự hình thành của mạng máy tính được mô tả như sau:
Ban đầu là sự kết nối các thiết bị đầu cuối trực tiếp đến máy tính lớn, tiếp theo do
sự phát triển ngày càng nhiều các trạm nên chúng được kết nối thành từng nhóm qua bộ
tập trung rồi nối đến máy chủ trung tâm. Trong giai đọan này máy tính trung tâm có
chức năng quản lý truyền tin qua các tấm ghép nối điều khiển cứng đó để tăng sức mạnh
quản lý toàn hế thống trước khi dữ liệu được đưa đến máy tính trung tâm người ta thay
thế các tấm ghép nối, quản lý đường truyền bằng máy tính MINI. Bộ tiền xử lý gắn chặt
với trung tâm, các xử lý ngọai vi đưa vào máy chủ trong những trạm đầu cuối thông
minh.
Trong giai đọan cuối đưa vào mạng truyền tin cho phép xây dựng mạng máy tính
...
Trường Đại học Sư phạm Khoa Tin học
Chương 1
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Ngày nay, nhu cầu sử dụng máy tính không ngừng được tăng lên về cả số lượng và
ứng dụng, đặc biệt sự phát triển hệ thống mạng máy tính, kết nối các máy tính lại với
nhau thông qua môi trường truyền tin để cùng nhau chia sẻ tài nguyên trên mạng góp
phần làm tăng hiệu quả của các ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực khoa học kỹ thuật,
kinh tế, quân sự, văn hoá.... Sự kết hợp của máy tính với hệ thống truyền thông
(communication) đặc biệt viễn thông (telecommunication) đã tạo ra một sự chuyển
biến tính ch mạng trong vấn đề tổ chức khai thác sử dụng các hệ thống máy
tính. Từ đó đã hình thành các môi trường trao đổi thông tin tập trung, phân tán, cho phép
đồng thời nhiều người cùng trao đổi thông tin với nhau một cách nhanh chóng hiệu
quả từ những vị trí địa khác nhau. Các hệ thống n thế được gọi mạng máy tính
(computer networks).
Mạng máy tính trở thành lĩnh vực nghiên cứu, phát triển rất quan trọng bảo đảm
truyền tin đáng tin cậy, chính xác, phù hợp tốc độ đảm bảo an toàn thông tin trên
mạng.
1. ý nghĩa của mạng máy tính
1.1. Lịch sử phát triển của mạng máy tính
Trước những năm 1970 đã bắt đầu hình thành các máy tính nối với nhau thành
mạng các thiết bị đầu cuối dữ liệu đã kết nối trực tiếp vào máy tính trung tâm để tận
dụng tài nguyên chung, khai thác dữ liệu, giảm giá thành truyền số liệu, sử dụng tiện lợi
nhanh chóng hơn. Cùng với thời gian xuất hiện các y tính Mini máy tính
nhân (Personal Computer) đã tăng yêu cầu truyền số liệu giữa máy tính - trạm đầu cuối
(Terminal) ngược lại, hình thành nhiều mạng cục bộ, mạng diện rộng trong phạm vi
lớn. Do đó mạng máy tính ngày càng được phát triển để đáp ứng với nhu cầu của người
sử dụng. Sự hình thành của mạng máy tính được mô tả như sau:
Ban đầu sự kết nối các thiết bị đầu cuối trực tiếp đến máy tính lớn, tiếp theo do
sự phát triển ngày càng nhiều các trạm nên chúng được kết nối thành từng nhóm qua b
tập trung rồi nối đến máy chủ trung tâm. Trong giai đọan này máy tính trung tâm
chức năng quản lý truyền tin qua các tấm ghép nối điều khiển cứng đó để tăng sức mạnh
quản toàn hế thống trước khi dữ liệu được đưa đến máy tính trung tâm người ta thay
thế các tấm ghép nối, quản đường truyền bằng máy tính MINI. Bộ tiền xử gắn chặt
với trung tâm, c xử ngọai vi đưa vào máy chủ trong những trạm đầu cuối thông
minh.
Trong giai đọan cuối đưa vào mạng truyền tin cho phép xây dựng mạng máy tính
rộng lớn.
Giáo trình Mạng máy tính
1
giáo trình mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình mạng máy tính - Người đăng: phankieuuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
giáo trình mạng máy tính 9 10 481