Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 Phạm Thế

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ChỈỊơiỉg

«

INTERNET

Nội dung của chương sẽ giới thiệu tổng quát về các khái niệm
Internet và kiến trúc mô hình TCP/IP. Các giao thức cơ bản trong các
tầng. Trình bày các hạn chế của IPv4 và sự cần thiết ra đời giao thức
IPv6, những đặc trưng cơ bản và những vẩn đề về bảo mật và chất lượng
dịch vụ của IPv6, bao gồm:
• Giới thiệu mô hình kiến trúc TCP/IP
• Một số giao thức cơ bàn cùa bộ giao thức TCP/IP
• Một số hạn chế của giao thức IPv4 và nguyên nhân ra đời IPv6
• Các lớp địa chì IPv6
• Một số vấn đề bảo mật và chất lượng dịch vụ trong IPv6.
5.1 NGUÒN GỐC VÀ QUẢ TRÌNH PHÁT TRIẺN CỦA INTERNET
Internet được phát minh từ “Cục Nghiên cứu các dự án Quốc phòng
hiện đại (ARPA)”, là một cơ quan cùa Bộ quốc phòng Mỹ DoD
(Department of Deíence). Năm 1969, ARPA triển khai một mạng chuyển
mạch gói gồm 4 node gọi là ARPANET (Advanced Research Project
Agency Netvvork). Trong quân sự, DoD muon bảo đảm truyền sổ liệu tin
cậy ngay cả khi các phần của mạng đã bị phá huỷ. Giao thức tầng vận
chuyển ban đầu (tầng 4 cùa mô hình OSI) được gọi là giao thức điều
khiển mạng NCP (Network Conlrol Protocol). v ề sau kích thước mạng
được mở rộng, các kết nối không chắc chắn tới mạng đã thúc đẩy việc
triển khai một lớp mới, lớp mạng và giao thức lớp này được gọi là giao
thức điều khiển truyền (TCP- Transmision Control Protocol) và giao thúc
Internet (IP-Intemet Protocol).
TCP/IP thực chất là chồng giao thức cùng hoạt động cung cấp các
phương tiện truyền thông liên mạng. Năm 1981, mô hình TCP/IP phiên
bàn 4 (IPv4) được hoàn thành và sừ dụng phổ biến trên máy tính sừ dụng

222

Giào trinh Mạng mảy tinh

hệ điều hành Unix và trở thành một trong những giao thức cơ bàn cùa hệ
điều hành Windows 9x. Nâm 1994, một phiên bản mới của TCP/ỈP là
IPv6 được hình thành trên cơ sờ cải tiến những hạn chế cùa IPv4.
Mạng Internet là mạne cùa các máy tính toàn cầu kết nối lại với
nhau và hoạt động tmyền ihông tuân theo bộ các giao thức '1 C'P/IP. Nói
cách khác, mạng Internet là mạng cùa các mạng kểt nổi với nhau và hoạt
động tuân Iheo giao thức TCP/IP. Như vậy, mạng Internet là mạng diộn
rộng (WAN), bao gồm hàng nghìn các mạng máy tính trải rộng khấp thế
giới, giúp cho hàng triệu người sừ dụng trên trái đất có thể thône tin. trao
đổi với nhau. Ngoài ra nó là những nguồn tài neuyên vô giá cho các nhà
nghiên cứu, các nhà giáo dục, các quan chức chính phù... Internet đã trở
thành một công cụ thiết yếu cho mọi hoạt động của con người.
5.2 MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TCP/IP
5.2.1 Chức năng các tầng TCP/IP
Mô hinh TC...
ChỊơiỉg
« INTERNET
Nội dung của chương s giới thiệu tổng quát về c khái niệm
Internet kiến trúc mô hình TCP/IP. Các giao thức bản trong c
tầng. Trình bày các hạn chế của IPv4 và sự cần thiết ra đời giao thức
IPv6, nhng đặc trưng bản và những vn đề v bảo mật chất ợng
dịch vụ của IPv6, bao gồm:
Giới thiệu mô hình kiến trúc TCP/IP
Một số giao thức bàn cùa bộ giao thức TCP/IP
Một số hạn chế của giao thức IPv4 và nguyên nhân ra đời IPv6
Các lớp địa chì IPv6
Một số vấn đbảo mật và chất lượng dịch vụ trong IPv6.
5.1 NGUÒN GỐC VÀ QUẢ TRÌNH PHÁT TRIẺN CỦA INTERNET
Internet được phát minh từ Cục Nghiên cứu các dự án Quốc phòng
hiện đại (ARPA)”, một quan a Bộ quốc phòng M DoD
(Department of Deíence). Năm 1969, ARPA triển khai một mạng chuyển
mạch gói gồm 4 node gọi ARPANET (Advanced Research Project
Agency Netvvork). Trong quân sự, DoD muon bảo đảm truyền sổ liệu tin
cậy ngay cả khi các phần của mạng đã b phuỷ. Giao thức tầng vận
chuyển ban đầu (tầng 4 a hình OSI) được gọi giao thức điều
khiển mạng NCP (Network Conlrol Protocol). v sau kích thước mạng
được mrộng, các kết nối không chắc chắn tới mạng đã thúc đẩy việc
triển khai một lớp mới, lớp mạng giao thức lớp này được gọi giao
thức điều khiển truyền (TCP- Transmision Control Protocol) và giao thúc
Internet (IP-Intemet Protocol).
TCP/IP thực chất là chồng giao thức ng hoạt động cung cấp các
phương tiện truyền thông liên mạng. Năm 1981, hình TCP/IP phiên
bàn 4 (IPv4) được hoàn thành sừ dụng phổ biến trên y tính sừ dụng
Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 Phạm Thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 Phạm Thế - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 Phạm Thế 9 10 42