Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng máy tính

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 1977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-i-

TR

NG
I H C BÁCH KHOA À N NG
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN

Â

GIÁO TRÌNH MÔN H C

M NG MÁY TÍNH

Ths. NGUY N T N KHÔI

(L u hành n i b )

à N ng – 2004

- ii -

CL C
Ch

ng 1

U

1

1.1

Gi i thi u................................................................................ 1

1.2

Phân lo i m ng ...................................................................... 2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3

Ki n trúc phân t ng và chu n hoá m ng.............................. 5

1.3.1
1.3.2

1.4

D a theo kho ng cách a lý........................................................ 2
D a theo c u trúc m ng............................................................... 2
Theo ph ng pháp chuy n m ch ................................................. 3
Các t ch c chu n hoá m ng ....................................................... 5
Ki n trúc phân t ng ..................................................................... 6

Mô hình OSI........................................................................... 7

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Ki n trúc c a mô hình OSI .......................................................... 7
S ghép n i gi a các m c............................................................ 8
Ch c n ng c a m i t ng .............................................................. 9
Các giao th c chu n c a OSI..................................................... 11

1.5

u hành m ng .............................................................. 12

1.6

ng Internet ...................................................................... 13

1.6.1
1.6.2
1.6.3

Ch

L ch s ra i và phát tri n ........................................................ 13
C u trúc c a m ng Internet........................................................ 14
Các ki n trúc khác ..................................................................... 15

ng 2

2.1

Môi tr

2.1.1
2.1.2

2.2

16

ng truy n tin.......................................................... 16

Ph ng ti n truy n .................................................................... 16
Các thông s c b n c a môi tr ng truy n tin .......................... 19

Chu n giao di n ................................................................... 19

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Ch

NG V T LÝ

Modem...................................................................................... 19
DTE và DCE ............................................................................. 21
Chu n RS-232C ...................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng máy tính - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Giáo trình mạng máy tính 9 10 587