Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình mastercam

Được đăng lên bởi viettoai
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi gi¶ng MasterCAM org
- 1 -
Ch−¬ng I - M«i tr−êng MasterCAM X
Néi dung chÝnh:
1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông
2. Khëi ®éng MasterCAM
3. T×m hiÓu menu mµn h×nh vµ c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c menu mµn h×nh
4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit
1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông
B−íc 1 !"#$%etup
&'%()*+,-(nµy .'/ 01
2!"#345$ $6'7'.899
H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X
B−íc 2,Install MasterCAM X $45$.89:
giáo trình mastercam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình mastercam - Người đăng: viettoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
giáo trình mastercam 9 10 370