Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Mathcad

Được đăng lên bởi Trung Dang
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 1500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH Mathcad

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Mathcad 2001i

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU Mathcad 2001i

I.

CÁC THAO TÁC CẦN THIẾT
I.1. Khởi động Mathcad 2001i
Để khởi động Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau:
y Nhắp đúp vào biểu tượng
.
y Nhắp vào nút Start/Mathsoft Apps/Mathcad 2001i professional.

I.2. Thoát khỏi Mathcad 2001i
Để thoát khỏi Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau:
y Trên thanh menu
: chọn File/Exit.
y Từ bàn phím
: nhấn Alt+F+X.
.
y Nhắp vào nút điều khiển

I.3. Lưu trữ
I.3.1.

Lưu Worksheet với tên mới

Khi vừa khởi động Mathcad 2001i, khi muốn lưu trữ lại hoặc từ file cũ muốn
lưu trữ lại với tên mới, bằng các cách sau:
y Trên thanh menu
y Từ bàn phím

: chọn File/Save As…
: nhấn tổ hợp Alt+F+A

Mathcad 2001i sẽ mở ra hộp thoại Save As (hình 1.1) cho phép đặt tên và
chọn nơi lưu trữ, trong đó:
KS. HUỲNH VƯƠNG THU MINH

- Trang 4 -

GIÁO TRÌNH Mathcad

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Mathcad 2001i

Mục Save in

: chọn thư mục cần lưu trữ (hình 1.1) chọn thư mục
Mathcad 2001i.

Mục File name

: nơi đặt tên cho Worksheet.

Mục Save as type

: cho phép lưu trữ Worksheet theo các phiên bản
của Mathcad hoặc ở dạng Template,…

Hình 1.1. Hộp thoại Save As

Sau đó, nhắp vào nút Save (hoặc gõ Enter) để hoàn tất việc lưu trữ.
I.3.2.

Lưu Worksheet đã có tên sẵn

y Trên thanh công cụ chuẩn
y Từ bàn phím
y Trên thanh menu

: nhắp vào biểu tượng .
: nhấn tổ hợp Ctrl+S (hoặc Alt+F+S).
: chọn File/Save.

I.4. Mở một Worksheet
I.4.1.

Mở một Worksheet hoàn toàn mới

y Trên thanh công cụ chuẩn
y Từ bàn phím
y Trên thanh menu

: nhắp vào biểu tượng .
: nhấn tổ hợp Ctrl+N (hoặc Alt+F+N).
: chọn File/New.

Sau đó, hộp thoại New xuất hiện ( hình 1.2)

KS. HUỲNH VƯƠNG THU MINH

- Trang 5 -

GIÁO TRÌNH Mathcad

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Mathcad 2001i

Hình 1.2. Hộp thoại New
I.4.2.

Mở một Worksheet đã có sẵn

y Trên thanh công cụ chuẩn
: nhắp vào biểu tượng .
y Từ bàn phím
: nhấn tổ hợp Ctrl+O (hoặc Alt+F+O).
y Trên thanh menu
: chọn File/Open.
Sau đó, xuất hiện Hộp thoại Open như hình 1.3
y Mục Look in
: chọn thư mục có chứa fie cần mở.
y Mục File name
: tên file cần mở.
y Mục Files of type
: có thể mở các tập tin của Mathcad với các
đuôi *.mcd (caùc Worksheet); *.mct (caùc Template); *.hbk (sách giúp đỡ
của Mathcad); *.* (hieån thò taát caû caùc taäp tin).
Sau đó chọn Open để hoàn tất việc mở một tập tin.

Hình 1.3. Hộp thoại Open
KS. HUỲNH VƯƠNG THU MINH

- Trang 6 -

GIÁO TRÌNH Mathcad

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Mathcad 2001i

II. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN Mathcad 2...
GIÁO TRÌNH Mathcad CHƯƠNG I: GII THIU Mathcad 2001i
4 -
CHƯƠNG I
GII THIU Mathcad 2001i
I. CÁC THAO TÁC CN THIT
I.1. Khi động Mathcad 2001i
Để khi động Mathcad 2001i, có th thc hin theo các cách sau:
y Nhp đúp vào biu tượng
.
y Nhp vào nút Start/Mathsoft Apps/Mathcad 2001i professional.
I.2. Thoát khi Mathcad 2001i
Để thoát khi Mathcad 2001i, có th thc hin theo các cách sau:
y Trên thanh menu : chn File/Exit.
y T bàn phím : nhn Alt+F+X.
y Nhp vào nút điu khin
.
I.3. Lưu tr
I.3.1. Lưu Worksheet vi tên mi
Khi va khi động Mathcad 2001i, khi mun lưu tr li hoc t file cũ mun
lưu tr li vi tên mi, bng các cách sau:
y Trên thanh menu : chn File/Save As…
y T bàn phím : nhn t hp Alt+F+A
Mathcad 2001i s m ra hp thoi Save As (hình 1.1) cho phép đặt tên và
hn nơi lưu tr, trong đó: c
KS. HUNH VƯƠNG THU MINH - Trang
Giáo trình Mathcad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Mathcad - Người đăng: Trung Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Giáo trình Mathcad 9 10 434