Ktl-icon-tai-lieu

Giao trinh Microsoft Access 2000

Được đăng lên bởi thanhdv
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 2714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Copyright® Nguyễn Sơn Hải

Giáo trình Microsoft Access 2000

GIỚI THIỆU
Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khoá
đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Access làm hệ quản trị cơ sở dữ
liệu và công cụ phát triển phần mềm. Hầu hết nội dung trình bày trong giáo trình
đều bám theo những bài tập thực hành cụ thể. Do vậy, sau khi đọc xong và thực
hành theo trình tự cuốn sách này, bạn đọc gần như có thể thiết kế và xây dựng được
những ứng dụng về quản lý thông tin. Cụ thể ở đây là: Quản lý lương cán bộ một cơ
quan và Quản lý bán hàng tại một cửa hàng.
Đối tượng chính của giáo trình là sinh viên, học sinh các trường THCN hệ
chuyên CNTT cũng như không chuyên CNTT có học môn Access. Tất nhiên cũng
hoàn toàn phù hợp cho những ai quan tâm học hỏi môn học này bởi lẽ các nội dung
đều được trình bày rất trực quan, có thứ tự và kết quả rõ ràng.
Thời lượng thiết kế 75 tiết. Trong đó 24 tiết lý thuyết, 46 tiết thực hành và 5 tiết
dành cho kiểm tra. Tuỳ theo mức độ ứng dụng của từng trường, ngành vào môn học
này mà mỗi đơn vị sẽ chọn cho mình một quĩ thời gian cũng như các nội dung
giảng dạy phù hợp từ giáo trình này.
Nội dung giáo trình gồm một bài mở đầu và 7 chương:
Bài mở đầu
Bài này sẽ trình bày tổng quát về môn học; giới thiệu về Access làm sao hiểu
được Access dùng để làm gì? Phân biệt được với một số phần mềm đã được học
như Pascal, Foxpro, Word, Excel,… Cuối cùng bạn đọc sẽ hiểu được môi trường
làm việc của Access và thực hiện vào ra và quản lý các tệp dữ liệu.
Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL)
Chương 1 tập trung vào những kiến thức cơ bản giúp có thể xây dựng CSDL
Access một cách chắc chắn; đặc biệt thể hiện qua qui trình xây dựng một CSDL
tổng kết được nội dung toàn bộ chương học.
Chương 2: Truy vấn dữ liệu
Tập trung vào các kiến thức và kỹ năng giúp xử lý dữ liệu một cách đa dạng
thông qua các loại Query.
Chương 3: Thiết kế giao diện
Chương này trình bày các khái niệm cũng như những kỹ thuật, kỹ năng có thể
thiết kế được những giao diện phần mềm thông qua việc sử dụng Form và các công
cụ đi kèm.

Trang 1

Copyright® Nguyễn Sơn Hải

Giáo trình Microsoft Access 2000

Chương 4: In ấn
Bao gồm các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để thiết kế các mẫu biểu in
ấn đa dạng sử dụng công cụ Report của Access. Hơn nữa kết hợp với Form, sẽ giải
quyết được các bài tập mang tính tổng hợp, hoàn thiện.
Nội dung từ chương 1 đến chương 4 mang tính căn bản. Những chương tiếp
theo mang tính chuyên ngành và nâng cao hơn.
Chương 5:...
Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright
®
Nguyn Sơn Hi
Trang 1
GII THIU
Giáo trình này là s đúc kết kinh nghim ca tác gi trong ging dy các khoá
đào to v Access cũng như kinh nghim s dng Access làm h qun tr cơ s d
liu và công c phát trin phn mm. Hu hết ni dung trình bày trong giáo trình
đều bám theo nhng bài tp thc hành c th. Do vy, sau khi đọc xong và thc
hành theo trình t cun sách này, bn đọc gn như có th thiết kế và xây d
ng được
nhng ng dng v qun lý thông tin. C th đây là: Qun lý lương cán b mt cơ
quan và Qun lý bán hàng ti mt ca hàng.
Đối tượng chính ca giáo trình là sinh viên, hc sinh các trường THCN h
chuyên CNTT cũng như không chuyên CNTT có hc môn Access. Tt nhiên cũng
hoàn toàn phù hp cho nhng ai quan tâm hc hi môn hc này bi l các ni dung
đều được trình bày rt trc quan, có th t và kết qu rõ ràng.
Thi lượ
ng thiết kế 75 tiết. Trong đó 24 tiết lý thuyết, 46 tiết thc hành và 5 tiết
dành cho kim tra. Tu theo mc độ ng dng ca tng trường, ngành vào môn hc
này mà mi đơn v s chn cho mình mt quĩ thi gian cũng như các ni dung
ging dy phù hp t giáo trình này.
Ni dung giáo trình gm mt bài m đầu và 7 chương:
Bài m đầu
Bài này s trình bày tng quát v môn hc; gi
i thiu v Access làm sao hiu
được Access dùng để làm gì? Phân bit được vi mt s phn mm đã được hc
như Pascal, Foxpro, Word, Excel,… Cui cùng bn đọc s hiu được môi trường
làm vic ca Access và thc hin vào ra và qun lý các tp d liu.
Chương 1: Xây dng cơ s d liu (CSDL)
Chương 1 tp trung vào nhng kiến thc cơ bn giúp có th xây dng CSDL
Access mt cách ch
c chn; đặc bit th hin qua qui trình xây dng mt CSDL
tng kết được ni dung toàn b chương hc.
Chương 2: Truy vn d liu
Tp trung vào các kiến thc và k năng giúp x lý d liu mt cách đa dng
thông qua các loi Query.
Chương 3: Thiết kế giao din
Chương này trình bày các khái nim cũng như nhng k thut, k năng có th
thiết kế
được nhng giao din phn mm thông qua vic s dng Form và các công
c đi kèm.
Giao trinh Microsoft Access 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trinh Microsoft Access 2000 - Người đăng: thanhdv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Giao trinh Microsoft Access 2000 9 10 580