Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Microsoft Excel 2007 cơ bản

Được đăng lên bởi hayyeunguoidensau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2522 lần   |   Lượt tải: 5 lần
UTBINH GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI NÀY TRONG DỈA NHÓM PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM SINH VIÊN SSDG BẰNG CÁCH CHỤP HÌNH VÀ DÁN VÀO WORD
CÁC BÀI LÝ THUYẾT ĐẦY ĐỦ - RÕ RÀNG VÀ NGẮN GỌN HẦU GIÚP CHO
CÁC BẠN Ở XA KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẾN LỚP HỌC . PHẦN DƢỚI LÀ CÁC
BÀI THỰC TẬP . HY VỌNG CÁC BẠN SẼ LÃNH HỘI NHANH VÀ ÁP DỤNG
THUẬN LỢI TRONG THỰC TẾ HẰNG NGÀY .

BÀI 14 NGÀY 21.12.2009 UTBINH THEO SSDG

GIÁO TRÌNH MICROSOFT EXCEL 2007

1

CHƢƠNG 1
LÀM QUEN VỚI MICROSOFT EXCEL
BÀI 1 : GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL 2007 .
BÀI 2 : KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT .
BÀI 3 : GIỚI THIỆU MÀN HÌNH – GIAO DIỆN .

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BÀI THỰC TẬP 7
CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI (TEXT FUNTIONS )
Download Các Bài Thực Tập (21.53MB) :
http://utbinh.com/A12/181209/THUCTAP_coban3.rar
1. Lập Công Thức cho Cột Mã Loại , biết rằng : Ký tự cuối cùng của Mã HĐ là mã
Loại :
Click vào Ô C3 để lập Công Thức tính Mã Loại > Dùng Hàm RIGHT để trích
Chuỗi từ bên Phải > =right(B3,1) > Enter . Kết quả : 2 . Rê xuống , kết quả
: 1,2,1.
2. Lập Công Thức cho Cột STT HĐ , biết rằng : 3 Ký tự giữa của mã HĐ là STT cũa
HĐ :
Click vào Ô D3 để lập Công ThỨC tính STT HĐ > =mid(B3,2,3) > Enter .
Kết quả : 125 . rê xuống , kết quả : 201,098,580.
3. Tính Cột giảm giá sao cho :
Nếu mã loại là 1 thì giảm giá =30% Đơn giá*Số lƣợng.
Nếu mã loại là 2 thì giảm giá =50% Đơn giá*Số lƣợng.
o Dùng hàm điều kiện IF để phân loại giảm gái >
=if(C3=”1”,30%,50%)*E3*F3 > Enter . Kết quả : 600000 . Rê
xuống , kết quả : 1440000,900000,1080000.
4. Tính Cột Thành Tiền=Đơn giá*Số lƣợng – Giảm giá :
=F3+E3-G3 > Enter . Kết quả : 600000 . Rê xuống , kết quả :
3360000,900000,2520000.

12

BÀI THỰC TẬP 8
CÁC HÀM DÒ TÌM (LOOKUP FUNTIONS )
1. Lập Công Thức Dữ Liệu cho Cột Xếp Loại :
Dùng Hàm VLOOKUP để tìm kiếm theo Cột > =vlookup(C3, > Rê chọn
toàn khối Bảng Xếp Loại màu xanh > Nhập : 2,1) > Enter . Kết quả : Trung
bình . Rê xuống , kết quả : Khá , Giỏi ,Giỏi , Yếu , Trung Bình , Khá .
2. Xếp hạng cho các học sinh theo Thứ Tự từ cao đến thấp :
Dùng hàm RANK xếp hạng > =rank(C3, > Rê chọn Khối Cột C để lấy giá trị
cho Cột REF > Phím F4 > Nhập : ,0 > Enter . Kết quả : 6 . Rê xuồng , kết
quả : 3,2,1,7,5,3.

Giáo Trình Microsoft Excel 2007 Toàn tập - SSDG
Sau khi Download hoàn tất 7 Files nén , bạn giải nén File 1 , các Files còn lại tự động
giải nén . Ra File GT.Excel 2007 Softprovn.net (640,326KB) , nhấp lên File này và bỏ
dỉa ghi ra 1 CD . UTBINH đã Download , rất tốt .

13

http://www.mediafire.com/download.php?kxyz1kcxcwb
http://www.mediafire.com/...
1
UTBINH GII THIU NI DUNG BÀI NÀY TRONG DA NHÓM PHÁT TRIN
PHN MM SINH VIÊN SSDG BNG CÁCH CHP HÌNH DÁN VÀO WORD
CÁC BÀI LÝ THUYẾT ĐẦY Đ - NG NGN GN HU GIÚP CHO
CÁC BN XA KHÔNG ĐIỀU KIỆN ĐN LP HC . PHẦN DƢỚI CÁC
BÀI THC TP . HY VNG CÁC BN S LÃNH HI NHANH ÁP DNG
THUN LI TRONG THC T HNG NGÀY .
BÀI 14 NGÀY 21.12.2009 UTBINH THEO SSDG
GIÁO TRÌNH MICROSOFT EXCEL 2007
Giáo trình Microsoft Excel 2007 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Microsoft Excel 2007 cơ bản - Người đăng: hayyeunguoidensau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo trình Microsoft Excel 2007 cơ bản 9 10 485