Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Microsoft Excel 2007

Được đăng lên bởi hayyeunguoidensau
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3457 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Giáo Trình Microsoft Excel 2007

MICROSOFT EXCEL 2007
I. TỔNG QUAN VỀ MS-EXCEL
I.1. Giới thiệu MS-Excel 2007

I.2. Khởi động Microsoft Excel 2007
C1: Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Excel 2007
C2: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel 2007 trên nền Desktop

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc

Trang 1

Giáo Trình Microsoft Excel 2007

Màn hình làm việc của MS-Excel 2007 có dạng như sau

Con trỏ
Hộp tên
Thanh công thức

Các nhóm lệnh

Các Dòng và Cột
Các Worksheet
Chèn thêm Sheet

Các nút chuyển đổi Sheet
Phóng to/thu nhỏ bảng tính

Nút Office
I.3. Các chức năng trên nhóm lệnh (Ribbon)
Home: Dùng định dạng sao chép (copy), di chuyên (cut), dán (paste), font chữ, canh lề, chèn thêm cột
(column), thêm dòng (row), xóa cột, xóa dòng, …

Insert: Dùng chèn các đối tượng như: hình ảnh (Picture, Clip Art, Shapes), đồ thị, từ nghệ thuật
(WordaArt), ký hiệu đặc biệt (symbol), …

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc

Trang 2

Giáo Trình Microsoft Excel 2007

Page Layout: Dùng định dạng lê (margins), khổ giấy ngang/đứng (Orientation), in ấn bảng tính (print),
…

Formulas: Dùng chèn các công thức (hàm), đặt tên vùng (Defune Name), …

Data: Dùng sắp xếp bảng tính (Sort), lọc dữ liệu (Filter, Advanced), thống kê bảng tính (Consolidate,
Subtotal), …

Review: Dùng tạo chú thích trên ô (New Comment), bảo vệ bảng tính (Protect Sheet, Workbook), …

View: Dùng lựa chọn các dạng màn hình làm việc trong Excel (workbook View), phóng to/thu nhỏ
(Zoom), tạo Macro tự động, …

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc

Trang 3

Giáo Trình Microsoft Excel 2007

I.4. Các khái niệm

I.5. Thoát khỏi MS-Excel 2007
Cách 1: Bấm chuột vào



Cách 2: Nhấn Alt + F4

II. LÀM VIỆC VỚI TẬP TIN (WORKBOOK)
II.1. Tạo một tập tin mới (New)

Cách 1: Bấm chuột vào







Cách 2: Nhấn Ctrl + N
II.2. Mở một tập tin có sẵn (Open)
Cách 1: Bấm chuột vào

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc



xuất hiện hộp thoại

Trang 4

Giáo Trình Microsoft Excel 2007

Chọn ổ đĩa / thư
mục chứa tập tin
cần mở

Bấm chuột vào
tập tin cần mở

Cuối cùng
chọn Open

Cách 2: Nhấn Ctrl + O  thao tác giống như các bước trên.
II.3. Lưu một tập tin mới (Save)
Cách 1: Bấm chuột vào

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc



hộp thoại xuất hiện

Trang 5

Giáo Trình Microsoft Excel 2007

Nhập tên tập tin
cần lưu

Chọn ổ đĩa / thư
mục chứa tập tin
cần lưu

Cuối cùng
chọn Save

Cách 2: Nhấn Ctrl + S  thao tác giống các bước trên
Chú ý 1:
- Tại mục Save as type khi ta để chế độ mặc định là Excel Workbook thì phần mở rộng của Excel 2007
sẽ có dạng *.xlsx, đ...
Giáo Trình Microsoft Excel 2007
Biên soạn: Mai Ngọc Phúc Trang 1
MICROSOFT EXCEL 2007
I. TỔNG QUAN VỀ MS-EXCEL
I.1. Giới thiệu MS-Excel 2007
I.2. Khởi động Microsoft Excel 2007
C1: Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Excel 2007
C2: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel 2007 trên nền Desktop
Giáo trình Microsoft Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Microsoft Excel 2007 - Người đăng: hayyeunguoidensau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Giáo trình Microsoft Excel 2007 9 10 130