Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Microsoft Project 2010

Được đăng lên bởi trangsibo
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MBA. Eng. LƯƠNG VĂN CẢNH

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
MS PROJECT
2010

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Ứng dụng MS Project 2010 trong Quản lý dự án

MỤC LỤC
Chương I ...................................................................................................................... 5
Giới thiệu tổng quan về MS PROJECT 2010 .......................................................... 5
1.

Tổng quan ban đầu .............................................................................................. 5

2.

Quản lý dự án là gì? ............................................................................................. 6

3.

Các nhân tố chính tạo nên một dự án .................................................................. 6

4.

Các bước lập tiến độ ............................................................................................ 7

5.

Các tính năng mới trong Microsoft Project 2010 ................................................ 7

6.

Một số từ khoá trong Microsoft Project ............................................................ 11

Chương 2.................................................................................................................... 13
Những thiết lập ban đầu của hệ thống và dự án .................................................... 13
1.

Thiết lập đơn vị tiền tệ ....................................................................................... 13

2.

Thiết lập lịch nền dự án ..................................................................................... 13

3.

Thiết lập cho hiện thanh tổng tiến độ dự án ...................................................... 14

4.

Tạo một dự án mới ............................................................................................ 14

Chương 3.................................................................................................................... 16
Tạo một dự án cụ thể và lập kế hoạch dự án ......................................................... 16
1.

Xác định thông tin của dự án ............................................................................. 16

2.

Thiết lập lịch cho dự án ..................................................................................... 16

3.

Lập danh sách các tác vụ của dự án .................................................................. 17

4.

Tạo các công việc phụ (subtasks) ...................................................................... 19

5.

Tạo công việc không tham gia vào dự án (Inactivate) ......
MBA. Eng. LƯƠNG VĂN CNH
HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
MS PROJECT
2010
TÀI LIU LƯU HÀNH NI B
Giáo trình Microsoft Project 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Microsoft Project 2010 - Người đăng: trangsibo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Giáo trình Microsoft Project 2010 9 10 709