Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mô hình Server client

Được đăng lên bởi vanbatri
Số trang: 320 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
TRUNG TÂM KHOA HỌC KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ

Chủ biên

TS TÔ TUẤN

GIÁO TRÌNH

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN
CLIENT/SERVER
Nhóm biên soạn:
1. Đại tá, TS Tô Tuấn (Chủ biên)
2. Trung tá, KS Đậu Trung Thông
3. Thượng tá, CN Tạ Vũ Trụ

Hà Nội, năm 2007

MỤC LỤC
BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................................5
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................7
U

Chương 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ HÌNH CLIENT/SERVER

9

1.1. Những khái niệm chính.......................................................................................9
1.1.1. Mô hình Client/Server...................................................................................9
1.1.2. Bên Khách (Client-side)..............................................................................10
1.1.3. Bên Chủ (Server-side).................................................................................10
1.1.4. Thông điệp (Message).................................................................................11
1.1.5. Giao thức (Protocols) ..................................................................................11
1.1.6. Mô hình hướng dịch vụ (Service-Oriented Model) ....................................11
1.1.7. Phần mềm trung gian (Middleware) ...........................................................13
1.2. Đặc trưng cơ bản của mô hình Client/Server ...................................................13
1.2.1. Đặc điểm .....................................................................................................13
1.2.2. Ưu điểm.......................................................................................................14
1.2.3. Nhược điểm .................................................................................................15
1.3. Ứng dụng của mô hình Client/Server ...............................................................15
1.3.1. Hệ điều hành Client/Server .........................................................................15
1.3.2. Cơ sở dữ liệu Client/Server.........................................................................17
1.3.3. Công nghệ Web như một giải pháp thực thi mô hình Client/Server...........18
1.4. Một số loại hình chính của Client/Server .........................................................19
1.4.1. File Server ....................................................................................................
B QUC PHÒNG
TRUNG TÂM KHOA HC K THUT-CÔNG NGH QUÂN S
Ch biên
TS TÔ TUN
GIÁO TRÌNH
MÔ HÌNH TÍNH TOÁN
CLIENT/SERVER
Nhóm biên son:
1. Đại tá, TS Tô Tun (Ch biên)
2. Trung tá, KS Đậu Trung Thông
3. Thượng tá, CN T Vũ Tr
Hà Ni, năm 2007
Giáo trình mô hình Server client - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mô hình Server client - Người đăng: vanbatri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
320 Vietnamese
Giáo trình mô hình Server client 9 10 87