Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình môn cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi quan12c3-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU

CHƯƠNG I - Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
1- Mối liên hệ giữa CTDL và giải thuật
Thực hiện một đề án tin học là chuyển bài toán thực tế thành bài toán có thể giải quyết
trên máy tính. Một bài toán thực tế bất kỳ đều bao gồm các đối tượng dữ liệu và các yêu
cầu xử lý trên những đối tượng đó. Vì thế, để xây dựng một mô hình tin học phản ánh
được bài toán thực tế cần chú trọng đến hai vấn đề :

Tổ chức biểu diễn các đối tượng thực tế :
Các thành phần dữ liệu thực tế đa dạng, phong phú và thường chứa đựng những
quan hệ nào đó với nhau, do đó trong mô hình tin học của bài toán, cần phải tổ
chức , xây dựng các cấu trúc thích hợp nhất sao cho vừa có thể phản ánh chính
xác các dữ liệu thực tế này, vừa có thể dễ dàng dùng máy tính để xử lý. Công
việc này được gọi là xây dựng cấu trúc dữ liệu (Data structure) cho bài toán.

Xây dựng các thao tác xử lý dữ liệu:
Từ những yêu cầu xử lý thực tế, cần tìm ra các giải thuật tương ứng để xác định
trình tự các thao tác máy tính phải thi hành để cho ra kết quả mong muốn, đây là
bước xây dựng giải thuật (Algorithm) cho bài toán.
Trong một đề án tin học, giải thuật và cấu trúc dữ liệu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,
được thể hiện qua công thức :

Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình
2 - Các tiêu chuẩn đánh giá CTDL
Phản ánh đúng thực tế : Đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất, quyết định tính đúng
đắn của toàn bộ bài toán. Cần xem xét kỹ lưỡng cũng như dự trù các trạng thái biến đổi
của dữ liệu trong chu trình sống để có thể chọn cấu trúc dữ liệu lưu trữ thể hiện chính xác
đối tượng thực tế.
Phù hợp với các thao tác trên đó: Tiêu chuẩn này giúp tăng tính hiệu quả của đề án:
việc phát triển các thuật toán đơn giản, tự nhiên hơn; chương trình đạt hiệu quả cao hơn
về tốc độ xử lý.
Tiết kiệm tài nguyên hệ thống: Cấu trúc dữ liệu chỉ nên sử dụng tài nguyên hệ
thống vừa đủ để đảm nhiệm được chức năng của nó. Thông thường có 2 loại tài nguyên
cần lưu tâm nhất : CPU và bộ nhớ.

3 - Các kiểu dữ liệu cơ bản
Kiểu dữ liệu T được xác định bởi một bộ <V,O> , với :
V (Value): tập các giá trị hợp lệ mà một đối tượng kiểu T có thể lưu trữ
O (Operation): tập các thao tác xử lý có thể thi hành trên đối tượng kiểu T.
Các thuộc tính của 1 Kiểu DL bao gồm:
Tên Kiểu DL
Miền giá trị
1

MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Kích thước lưu trữ
Tập các toán tử tác động lên Kiểu DL
Các loại dữ liệu cơ bản thường là các loại dữ liệu đơn giản, không có cấu trúc như số
nguyên, số thực, các ký tự, các giá trị logic ... vì vậy đôi khi...
MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU
CHƯƠNG I - Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
1- Mối liên hệ giữa CTDL và giải thuật
Thực hiện một đề án tin học chuyển bài toán thực tế thành bài toán thể giải quyết
trên máy tính. Một bài toán thực tế bất kỳ đều bao gồm các đối tượng dữ liệu các yêu
cầu x trên những đối tượng đó. thế, để xây dựng một hình tin học phản ánh
được bài toán thực tế cần chú trọng đến hai vấn đề :
Tổ chức biểu diễn các đối tượng thực tế :
Các thành phần dữ liệu thực tế đa dạng, phong phú thường chứa đựng những
quan hệ nào đó với nhau, do đó trong hình tin học của bài toán, cần phải tổ
chức , xây dựng các cấu trúc thích hợp nhất sao cho vừa thể phản ánh chính
xác các dữ liệu thực tế này, vừa thể dễ dàng dùng máy tính để xử lý. Công
việc này được gọi là xây dựng cấu trúc dữ liệu (Data structure) cho bài toán.
Xây dựng các thao tác xử lý dữ liệu :
Từ những yêu cầu xử lý thực tế, cần tìm ra các giải thuật tương ứng để xác định
trình tự các thao tác máy tính phải thi hành để cho ra kết quả mong muốn, đây là
bước xây dựng giải thuật (Algorithm) cho bài toán.
Trong một đề án tin học, giải thuật và cấu trúc dữ liệu mối quan hệ chặt chẽ với nhau,
được thể hiện qua công thức :
Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình
2 - Các tiêu chuẩn đánh giá CTDL
Phản ánh đúng thực tế : Đây tiêu chuẩn quan trọng nhất, quyết định tính đúng
đắn của toàn bộ bài toán. Cần xem xét kỹ lưỡng cũng như dự trù các trạng thái biến đổi
của dữ liệu trong chu trình sống để có thể chọn cấu trúc dữ liệu lưu trữ thể hiện chính xác
đối tượng thực tế.
Phù hợp với các thao tác trên đó: Tiêu chuẩn này giúp tăng tính hiệu quả của đề án:
việc phát triển các thuật toán đơn giản, tự nhiên hơn; chương trình đạt hiệu quả cao hơn
về tốc độ xử lý.
Tiết kiệm tài nguyên hệ thống: Cấu trúc dữ liệu chỉ nên sử dụng tài nguyên h
thống vừa đủ để đảm nhiệm được chức năng của nó. Thông thường 2 loại tài nguyên
cần lưu tâm nhất : CPU và bộ nhớ.
3 - Các kiểu dữ liệu cơ bản
Kiểu dữ liệu T được xác định bởi một bộ <V,O> , với :
V (Value): tập các giá trị hợp lệ mà một đối tượng kiểu T có thể lưu trữ
O (Operation): tập các thao tác xử lý có thể thi hành trên đối tượng kiểu T.
Các thuộc tính của 1 Kiểu DL bao gồm:
Tên Kiểu DL
Miền giá trị
1
Giao trình môn cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình môn cấu trúc dữ liệu - Người đăng: quan12c3-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Giao trình môn cấu trúc dữ liệu 9 10 278