Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Môn Cơ Sở Dữ Liệu

Được đăng lên bởi dodinhlong
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU

Trang

1

MỤC LỤC
Chöông 1 ..............................................................................................................................................3
MOÂ HÌNH QUAN HEÄ ..........................................................................................................................3
I
NGUYEÂN NHAÂN RA ÑÔØI CUÛA MOÂ HÌNH QUAN HEÄ .........................................................3
II CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU VAØ HEÄ QUAÛN TRÒ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU.........................................................3
1 CSDL laø gì? ...........................................................................................................................4
2 Heä quaûn trò CSDL .................................................................................................................4
3 Ngöôøi duøng (User).................................................................................................................4
4 CSDLQH vaø Heä taäp tin theo loái cuõ .......................................................................................5
III
MOÂ HÌNH QUAN HEÄ ...........................................................................................................5
1 Moâ hình quan heä laø gì ?.........................................................................................................5
2 Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa moâ hình quan heä .........................................................................6
3 Caùc pheùp toaùn taäp hôïp ........................................................................................................10
4 Caùc pheùp toaùn quan heä........................................................................................................11
5 Caùc tính chaát cuûa ñaïi soá quan heä ........................................................................................12
IV
MOÂ HÌNH THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP......................................................................................15
1 Giôùi thieäu moâ hình thöïc theå keát hôïp ...................................................................................15
2 Chuyeån töø moâ hình thöïc theå keát hôïp sang löôïc ñoà CSDL...................................................17
V BAØI TAÄP .................................................................................................................................19
1 Pheùp toaùn taäp hôïp vaø pheùp toaùn quan heä..............................................
Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Trang
B môn CSDL Trường CĐCN 4
1
MC LC
Chöông 1 ..............................................................................................................................................3
MOÂ HÌNH QUAN HEÄ ..........................................................................................................................3
I NGUYEÂN NHAÂN RA ÑÔØI CUÛA MOÂ HÌNH QUAN HEÄ .........................................................3
II CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU VAØ HEÄ QUAÛN TRÒ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU.........................................................3
1 CSDL laø gì?...........................................................................................................................4
2 Heä quaûn trò CSDL .................................................................................................................4
3 Ngöôøi duøng (User).................................................................................................................4
4 CSDLQH vaø Heä taäp tin theo loái cuõ .......................................................................................5
III MOÂ HÌNH QUAN HEÄ...........................................................................................................5
1 Moâ hình quan heä laø gì ?.........................................................................................................5
2 Caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa moâ hình quan heä.........................................................................6
3 Caùc pheùp toaùn taäp hôïp ........................................................................................................10
4 Caùc pheùp toaùn quan heä........................................................................................................11
5 Caùc tính chaát cuûa ñaïi soá quan heä ........................................................................................12
IV MOÂ HÌNH THÖÏC THEÅ KEÁT HÔÏP......................................................................................15
1 Giôùi thieäu moâ hình thöïc theå keát hôïp ...................................................................................15
2 Chuyeån töø moâ hình thöïc theå keát hôïp sang löôïc ñoà CSDL...................................................17
V BAØI TAÄP .................................................................................................................................19
1 Pheùp toaùn taäp hôïp vaø pheùp toaùn quan heä............................................................................19
2 Moâ hình thöïc theå keát hôïp....................................................................................................20
Chöông 2 ............................................................................................................................................22
NGOÂN NGÖÕ TRUY VAÁN SQL..........................................................................................................22
I CAÙCH TAÏO QUAN HEÄ BAÈNG ACCESS ..............................................................................22
II CAÂU LEÄNH TRUY VAÁN........................................................................................................22
1 BIEÅU THÖÙC (EXPRESSION) ............................................................................................22
2 CAÂU LEÄNH SQL................................................................................................................25
III BAØI TAÄP .............................................................................................................................28
Chöông 3 ............................................................................................................................................32
RAØNG BUOÂC TOAØN VEÏN QUAN HEÄ..............................................................................................32
I RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN - CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN ...................32
1 Raøng Buoäc Toaøn Veïn..........................................................................................................32
2 Caùc Yeáu Toá Cuûa Raøng Buoäc Toaøn Veïn .............................................................................32
II PHAÂN LOAÏI RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN ..............................................................................33
1 Raøng buoäc toaøn veïn lieân boä ................................................................................................34
2 Raøng buoäc toaøn veïn veà phuï thuoäc toàn taïi: ..........................................................................34
3 Raøng buoäc toaøn veïn veà mieàn giaù trò....................................................................................34
4 Raøng buoäc toaøn veïn lieân thuoäc tính ....................................................................................35
5 Raøng buoäc toaøn veïn lieân thuoäc tính lieân quan heä ...............................................................35
6 Raøng buoäc toaøn veïn veà thuoäc tính toång hôïp .......................................................................35
III BAØI TAÄP .............................................................................................................................35
Chöông 4 ............................................................................................................................................37
PHUÏ THUOÄC HAØM ...........................................................................................................................37
I KHAÙI NIEÂM PHUÏ THUOÄC HAØM..........................................................................................37
Giáo Trình Môn Cơ Sở Dữ Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Môn Cơ Sở Dữ Liệu - Người đăng: dodinhlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Giáo Trình Môn Cơ Sở Dữ Liệu 9 10 714