Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn CSDL

Được đăng lên bởi Cô Độc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG VI

CÂY
Một đồ thị liên thông và không có chu trình được gọi là cây. Cây đã được dùng
từ năm 1857, khi nhà toán học Anh tên là Arthur Cayley dùng cây để xác định những
dạng khác nhau của hợp chất hoá học. Từ đó cây đã được dùng để giải nhiều bài toán
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cây rất hay được sử dụng trong tin học. Chẳng hạn,
người ta dùng cây để xây dựng các thuật toán rất có hiệu quả để định vị các phần tử
trong một danh sách. Cây cũng dùng để xây dựng các mạng máy tính với chi phí rẻ nhất
cho các đường điện thoại nối các máy phân tán. Cây cũng được dùng để tạo ra các mã
có hiệu quả để lưu trữ và truyền dữ liệu. Dùng cây có thể mô hình các thủ tục mà để thi
hành nó cần dùng một dãy các quyết định. Vì vậy cây đặc biệt có giá trị khi nghiên cứu
các thuật toán sắp xếp.

6.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN.
6.1.1. Định nghĩa: Cây là một đồ thị vô hướng liên thông, không chứa chu trình và có
ít nhất hai đỉnh.
Một đồ thị vô hướng không chứa chu trình và có ít nhất hai đỉnh gọi là một rừng.
Trong một rừng, mỗi thành phần liên thông là một cây.
Thí dụ 1: Rừng sau có 3 cây:

c
b

i

d

a

f

g

h

e

j
k

m
l
n

6.1.2. Mệnh đề: Nếu T là một cây có n đỉnh thì T có ít nhất hai đỉnh treo.
Chứng minh: Lấy một cạnh (a,b) tuỳ ý của cây T. Trong tập hợp các đường đi sơ cấp
chứa cạnh (a,b), ta lấy đường đi từ u đến v dài nhất. Vì T là một cây nên u  v. Mặt
khác, u và v phải là hai đỉnh treo, vì nếu một đỉnh, u chẳng hạn, không phải là đỉnh treo
thì u phải là đầu mút của một cạnh (u,x), với x là đỉnh không thuộc đường đi từ u đến v.
Do đó, đường đi sơ cấp từ x đến v, chứa cạnh (a,b), dài hơn đường đi từ u đến v, trái với
tính chất đường đi từ u đến v đã chọn.
6.1.3. Định lý: Cho T là một đồ thị có n  2 đỉnh. Các điều sau là tương đương:
1) T là một cây.
2) T liên thông và có n1 cạnh.
3) T không chứa chu trình và có n1 cạnh.
4) T liên thông và mỗi cạnh là cầu.
5) Giữa hai đỉnh phân biệt bất kỳ của T luôn có duy nhất một đường đi sơ cấp.
87

6) T không chứa chu trình nhưng khi thêm một cạnh mới thì có được một chu trình duy
nhất.
Chứng minh: 1)2) Chỉ cần chứng minh rằng một cây có n đỉnh thì có n1 cạnh. Ta
chứng minh bằng quy nạp. Điều này hiển nhiên khi n=2. Giả sử cây có k đỉnh thì có k1
cạnh, ta chứng minh rằng cây T có k+1 đỉnh thì có k cạnh. Thật vậy, trong T nếu ta xoá
một đỉnh treo và cạnh treo tương ứng thì đồ thị nhận được là một cây k đỉnh, cây này có
k1 cạnh, theo giả thiết quy nạp. Vậy cây T có k cạnh.
2)3) Nếu T có chu trình thì bỏ đi...
87
CHƯƠNG VI
CÂY
Một đồ thị liên thông không chu trình được gọi y. Cây đã được dùng
từ năm 1857, khi ntoán học Anh tên Arthur Cayley dùng y để xác định những
dạng khác nhau của hợp chất hoá học. Từ đó cây đã được dùng để giải nhiều bài toán
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. y rất hay được sử dụng trong tin học. Chẳng hạn,
người ta dùng y để y dựng các thuật toán rất hiệu quả để định vị các phần tử
trong một danh sách. y cũng dùng để y dựng các mạng y tính với chi phí rẻ nhất
cho các đường điện thoại nối các y phân tán. y cũng được dùng để tạo ra các
hiệu quả để lưu trữ và truyền dữ liệu. Dùng y có thể mô hình các thủ tục mà để thi
hành cần dùng một y các quyết định. vậy y đặc biệt có giá trị khi nghiên cứu
các thuật toán sắp xếp.
6.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN.
6.1.1. Định nghĩa: Cây một đồ thị hướng liên thông, không chứa chu trình và
ít nhất hai đỉnh.
Một đồ thị hướng không chứa chu trình ít nhất hai đỉnh gọi một rừng.
Trong một rừng, mỗi thành phần liên thông là một cây.
Thí dụ 1: Rừng sau có 3 cây:
6.1.2. Mệnh đề: Nếu T là một cây có n đỉnh thì T có ít nhất hai đỉnh treo.
Chứng minh: Lấy một cạnh (a,b) tuỳ ý của cây T. Trong tập hợp các đường đi cấp
chứa cạnh (a,b), ta lấy đường đi từ u đến v dài nhất. T một y nên u v. Mặt
khác, u v phải là hai đỉnh treo, nếu một đỉnh, u chẳng hạn, không phải là đỉnh treo
thì u phải đầu mút của một cạnh (u,x), với x là đỉnh không thuộc đường đi từ u đến v.
Do đó, đường đi sơ cấp từ x đến v, chứa cạnh (a,b), dài hơn đường đi từ u đến v, trái với
tính chất đường đi từ u đến v đã chọn.
6.1.3. Định lý: Cho T là một đồ thị có n 2 đỉnh. Các điều sau là tương đương:
1) T là một cây.
2) T liên thông và có n1 cạnh.
3) T không chứa chu trình và có n1 cạnh.
4) T liên thông và mỗi cạnh là cầu.
5) Giữa hai đỉnh phân biệt bất k của T luôn có duy nhất một đường đi sơ cấp.
a
b
c
f
d
e
g
h
j
i
k
l
m
n
Giáo trình môn CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn CSDL - Người đăng: Cô Độc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo trình môn CSDL 9 10 370