Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình multimedia

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3751 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC................................................................................................................................................1
Trang ........................................................................................................................................................1
Lời nói đầu ...............................................................................................................................................2
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN..............................3
1.1. Thông tin trong đời sống hiện đại.................................................................................................3
1.2. Các khái niệm cơ bản....................................................................................................................3
1.2.1. Thế nào là phương tiện? ........................................................................................................3
1.2.2. Truyền thông đa phương tiện là gì?.......................................................................................4
1.2.3. Thế nào là một hệ truyền thông đa phương tiện? ..................................................................4
1.2.4. Tính tương tác của các chương trình truyền thông đa phương tiện .......................................4
1.2.5. Phương tiện mới ....................................................................................................................5
1.3. Thông tin đa lớp, đa chiều ............................................................................................................6
1.4. Các chuẩn Mutimedia thông dụng ................................................................................................7
1.4.1. Chuẩn dành cho kiến trúc tài liệu ..........................................................................................7
1.4.2. Chuẩn dành cho tương tác .....................................................................................................8
1.4.3. Framework và mô hình tham chiếu .......................................................................................9
CHƯƠNG II. ỨNG DỤNG CỦA ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG ĐỜI SỐNG.....................................10
2.1. Truyền thông đa phương tiện trong đào tạo và giáo dục. ...........................................................10
2.1.1. giới thiệu chung .................................................................................................
MC LC
Trang
MC LC................................................................................................................................................1
Trang ........................................................................................................................................................1
Li nói đầu ...............................................................................................................................................2
CHƯƠNG 1. GII THIU CHUNG V TRUYN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIN..............................3
1.1. Thông tin trong đời sng hin đại.................................................................................................3
1.2. Các khái nim cơ bn....................................................................................................................3
1.2.1. Thế nào là phương tin? ........................................................................................................3
1.2.2. Truyn thông đa phương tin là gì?.......................................................................................4
1.2.3. Thế nào là mt h truyn thông đa phương tin? ..................................................................4
1.2.4. Tính tương tác ca các chương trình truyn thông đa phương tin.......................................4
1.2.5. Phương tin mi ....................................................................................................................5
1.3. Thông tin đa lp, đa chiu ............................................................................................................6
1.4. Các chun Mutimedia thông dng................................................................................................7
1.4.1. Chun dành cho kiến trúc tài liu ..........................................................................................7
1.4.2. Chun dành cho tương tác.....................................................................................................8
1.4.3. Framework và mô hình tham chiếu .......................................................................................9
CHƯƠNG II. NG DNG CA ĐA PHƯƠNG TIN TRONG ĐỜI SNG.....................................10
2.1. Truyn thông đa phương tin trong đào to và giáo dc. ...........................................................10
2.1.1. gii thiu chung...................................................................................................................10
2.1.2. Phát trin E-learning trong đào to t xa.............................................................................12
2.1.3. Cu trúc ca mt h thng E- learning đin hình ................................................................18
2.1.4. Kết lun ...............................................................................................................................21
2.2. Truyn thông đa phương tin trong thông tin và bán hàng.........................................................23
2.3. Truyn thông đa phương tin trong y hc...................................................................................25
2.4. Truyn thông đa phương tin trong gia đình ..............................................................................29
CHƯƠNG III. CÁC YÊU CU CA H THNG ĐA PHƯƠNG TIN ...........................................31
3.1. Yêu cu ca ng dng đa phương tin trên máy đơn .................................................................31
3.2. Cht lượng dch v trong các h thng Multimedia....................................................................32
CHƯƠNG IV. MT S D LIU ĐA PHƯƠNG TIN.....................................................................36
4.1. nh .............................................................................................................................................36
4.1.1. nh và ng dng .................................................................................................................36
4.1.2. Thu nh................................................................................................................................37
4.1.3. Kĩ thut nén .........................................................................................................................37
4.1.3. Nén Fractal ..........................................................................................................................39
4.2. Âm thanh.....................................................................................................................................41
4.2.1. Các ng dng âm thanh.......................................................................................................41
4.2.3. Kĩ thut nén .........................................................................................................................42
4.3. Video...........................................................................................................................................43
4.3. 1. Các ng dng video...........................................................................................................43
4.3.2. Nén video.............................................................................................................................43
CHƯƠNG V. XÂY DNG NG DNG ĐA PHƯƠNG TIN ..........................................................49
5.1. Các yêu khi xây dng mt ng dng đa phương tin .................................................................49
5.2. Các thành viên tham gia d án....................................................................................................49
5.3. Các bước xây dng ng dng đa phương tin ............................................................................50
5.3.1. Xác định đối tượng người xem............................................................................................51
5.3.2. Sơ đồ thiết kế ca các đối tượng multimedia ......................................................................52
5.3.3. Thiết kế và viết kch bn......................................................................................................54
5.3.4. Chn các công c, to ra thông tin và sáng to ...................................................................55
5.3.5. Kim th..............................................................................................................................57
5.3.6. Phân phi thông tin truyn thông đa phương tin ...............................................................58
Giáo trình multimedia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình multimedia - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Giáo trình multimedia 9 10 280