Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 2 Lê Mạnh Thạnh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 6
KiÓu tËp hîp vµ kiÓu m¶ng
6.1. KiÓu tËp hîp (Set Type)
6.1.1. §Þnh nghÜa
D÷ liÖu kiÓu tËp hîp lµ mét tËp hîp cña nh÷ng d÷ liÖu cïng thuéc mét kiÓu v« híng ®Õm
®îc (kiÓu c¬ së cña kiÓu tËp hîp).
Mét kiÓu tËp hîp ®îc ®Þnh nghÜa bëi d¹ng sau:
TYPE
<tªn kiÓu> = SET OF <kiÓu c¬ së> ;
trong ®ã <tªn kiÓu> lµ tªn cña kiÓu d÷ liÖu cÇn ®Þnh nghÜa <kiÓu c¬ së> lµ tªn hoÆc lµ ®Þnh nghÜa
mét kiÓu d÷ liÖu nµo ®ã gäi lµ kiÓu c¬ së.
VÝ dô 1. Sau ®©y lµ c¸c vÝ dô vÒ ®Þnh nghÜa kiÓu d÷ liÖu tËp hîp vµ m« t¶ biÕn thuéc kiÓu d÷
liÖu ®ã:
Type
Chu_so =
Set Of 0..9 ;
Chu_cai_lon = Set Of ‘A’..’Z’;
Var
So: chu_so;
Chu : Chu_cai_lon;
Mau :
Set Of (Xanh, Vang, Tim);
NÕu <kiÓu c¬ së> lµ kiÓu nguyªn th× gi¸ trÞ cÇn ph¶i n»m trong ®o¹n 0 ®Õn 255.
H»ng kiÓu tËp hîp ®îc biÓu diÔn díi d¹ng liÖt kª c¸c phÇn tö n»m trong 2 dÊu ngoÆc vu«ng
[ ]. Ch¼ng h¹n, [‘A’,‘D’,‘E’] , [3, 5 , . . , 9] lµ c¸c h»ng kiÓu tËp hîp.
H»ng tËp hîp rçng ®îc kÝ hiÖu bëi [ ].
BiÕn tËp hîp cho phÐp cã tõ 0 ®Õn 255 phÇn tö.
Cã thÓ sö dông phÐp g¸n ®èi víi c¸c biÕn kiÓu tËp hîp. Ch¼ng h¹n, chóng ta cã c¸c phÐp g¸n
sau ®©y:
so:=[1,2,7];
Chu:= [ ];
Mau:= [Vang,Tim,Xanh];
52
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 2 Lê Mạnh Thạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 2 Lê Mạnh Thạnh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 2 Lê Mạnh Thạnh 9 10 171