Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Ngôn ngữ SQL

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 6192 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HÀ NỘI

GIÁO TRÌNH
NGÔN NGỮ SQL
(Mã số giáo trình: 3CD3)

HÀ NỘI. 2005

HÀ NỘI, 12-2004

LỜI MỞ ĐẦU
Ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) được sử dụng trong hầu
hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để truy vấn và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Ngôn
ngữ SQL hỗ trợ các truy vấn dựa trên các phép toán đại số quan hệ, đồng
thời cũng chứa các lệnh sửa đổi cơ sở dữ liệu và mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu.
Như vậy, SQL vừa là một ngôn ngữ thao tác dữ liệu, vừa là một ngôn ngữ
định nghĩa dữ liệu. Ngoài ra SQL cũng tiêu chuẩn hoá nhiều lệnh cơ sở dữ
liệu khác.
Có nhiều phiên bản khác nhau của SQL. Trước tiên, có ba bản chuẩn.
Đó là ANSI (American National Standards Institute) SQL. Sau đó đến năm
1992, bản chuẩn SQL-92 ra đời gọi là SQL2. Gần đây nhất, chuẩn SQL-99
(trước đó gọi là SQL3) mở rộng SQL2 với các đặc trưng quan hệ - đối tượng
và một số khả năng mới khác. Ngoài ra còn có nhiều phiên bản của SQL
được các nhà bán các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sản xuất. Các phiên bản này
có tất cả các khả năng của chuẩn ANSI nguyên gốc và chúng cũng phù hợp
với các mở rộng của SQL cũng như các tính chất của chuẩn SQL-99. Trong
giáo trình này chúng tôi trình bày dựa trên chuẩn SQL-99. Giáo trình gồm ba
chương:
Chương 1: SQL cơ bản, trình bày các truy vấn cơ bản trên các bảng cơ
sở dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản trong SQL và cách tạo cơ sở dữ liệu đơn
giản trong SQL
Chương 2: Các ràng buộc và các trigger. Chương này trình bày các
loại ràng buộc: ràng buộc miền, ràng buộc khóa, ràng buộc toàn vẹn thực
thể, ràng buộc toàn vẹn tham chiếu, các ràng buộc khác và cách thể hiện
chúng trong SQL.
Chương 3: Lập trình với SQL, trình bày các phương pháp lập trình
trong SQL: lập trình nhúng, SQL động, các hàm và các thủ tục PSM, sử
dụng giao diện gọi. Ngoài ra, chương này còn đề cập đến vấn đề an toàn trên
cơ sở dữ liệu SQL.
Cuối mỗi chương có tổng kết các vấn đề trình bày trong chương và
một số bài tập. Để hiểu được giáo trình này bạn đọc cần phải có các kiến
thức về cơ sở dữ liệu quan hệ.
Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, chắc chắn giáo trình vẫn còn
nhiều thiếu sót. Mong các bạn đọc góp ý, phê bình. Chúng tôi xin cảm ơn
trước và hứa sẽ tiếp thu để hoàn thiện giáo trình hơn.
2

- Tên môn học: Ngôn ngữ SQL.
- Mã số môn học: 3CD3
- Thời gian: 45 tiết (lí thuyết + thực hành)
- Mục tiêu: Hướng dẫn học viên sử dụng thành thạo ngôn ngữ truy vấn
SQL.
- Những kiến thức cần được trang bị trước: Cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Nội dung môn học:
Chươ...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HÀ NỘI
GIÁO TRÌNH
NGÔN NGỮ SQL
(Mã số giáo trình: 3CD3)
HÀ NỘI. 2005
HÀ NỘI, 12-2004
Giáo trình Ngôn ngữ SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Ngôn ngữ SQL - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Giáo trình Ngôn ngữ SQL 9 10 560