Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 1 - Hồ Đắc Phương

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hổ ĐẮC PHƯONG

Gióo trình

NGUVỈNIV HỈ Dllu HỈÌNH
(Tái bản lần thứ hai)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

M Ụ C LỤ C
Trang

C hương 1. GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................7
1.1. MÁY TÍNH VA PHẢN MÉM............................................................ 7
1.2. LỊCH Sử PHÁT TRIÉN CỦA HỆ ĐIÈU HÀNH..............................13
CÂU HỎI ÔN TẠP.................................................................................. 13
Chương 2.

sử DỤNG HỆ ĐIÈU HÀNH....................................................................14
2.1. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN TRỪU TƯỢNG......................................... 14
2.2. TÀI NGUYÊN.................................................................................. 15
2.3. TIÊN TRÌNH.................................................................................... 18
2.4. LUỒNG........................................................................................... 25
2.5. ĐỒI TƯỢNG................................................................................... 27
2.6. NHAN XÉT...................................................................................... 28
CẦU HỎI ÔN TẠP..................................................................................28

Chương 3. CÂU TRÚC HỆ ĐIÈU HÀNH..................................................................29
3.1. PHÂN TỈCH CÁC YÊU T ố TÁC ĐỘNG ĐÉN HỆ ĐIÈU HÀNH.. 29
3.2. CÁC CHỨC NÁNG c ơ BẢN........ ................................................. 33
3.3 CÁC PHƯƠNG THỨC CÀI ĐẠT HỆ ĐIÈU HÀMH........................37
3.4. NHẠN XÉT................... ................
............................................41
CÂU HÒI ÔN TẠP.................................................................................. 41
Chương 4. TIÉN TRÌNH............................................................................................ 42
4.1. TIÉN TRlNH VA TRẠNG THÁI TIÉN TRlNH................................. 42
4.2. THAO TÁC TRÊN TIÊN TRỈNH..................................................... 45
4.3. MÔ TẢ TIÉ N T R lN H .......................................................................48
4.4. LUỒNG............................................................................................53
4.5. CÀI ĐẠT HỆ ĐIÉU HÀNH............................................................... 57
4.6. NHẠN X é t ' .............................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 1 - Hồ Đắc Phương - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 1 - Hồ Đắc Phương 9 10 909