Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2 - Hồ Đắc Phương

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8
QUÀN LÝ THIÉT BỊ
HĐH kiểm soát hoạt động các thiết bị vào/ra gắn với máy tính bằng cách
phát lệnh điếu khiển thiết bị; phát hiện, xử lý ngắt và quản lý lỗi. HĐH
cung cấp giao diện đơn giản giúp người sử dụng và lập trinh viên sử
dụng thiết bị dễ dàng. Để dễ ghép nối các thiết bị mới, giao diện giữa hệ
thống với các thiết bị nên giống nhau. Tốc độ vào/ra nhỏ hơn tốc độ tính
toàn (CPU) hàng triệu lần và tỷ lệ này khõng có xu hướng giàm. Do vậy,
các hệ thống máy tinh hiện đại có gắng thục hiện xen kẽ thao tác vào/ra
với thao tác tinh toán để tàng hiệu suất tổng thể của hệ thống. Chương
này trình bày cách thức HĐH quản lý thiết bị vào/ra: cách thức HĐH quản
lý thiết bị, các phương pháp quản lý cơ bản, cách sử dụng bộ đệm để
tăng hiệu suất vào/ra và cấu trúc tổng quát của trình điều khiển thiét bị.

8 .1 . N G U Y Ê N L Ý H O Ạ T Đ Ộ N G

K ỹ sư đ iệ n tử co i th iế t bị v à o /ra là tổ h ợ p vi m ạ ch , d ây d ẫ n , n g u ồ n đ iện ,
m o to r. L ập trìn h v iê n "g iao tiế p " vớ i th iế t bị th ô n g q u a g iao d iệ n p h ầ n m ềm
v à đ ây là k h ía cạ n h m à c h ú n g ta q u an tâm .
8 .1 .1 . P h â n lo ạ i t h iế t b ị v à o /r a

T h iế t bị v à o /ra có th ể đ ư ợ c c h ia th à n h hai loại là th iế t bị h ư ớ n g kh ố i v à
th iế t bị h ư ớ n g k ý tự . T h iế t bị h ư ớ n g k h ố i lư u trữ th ô n g tin tro n g cá c k h ố i có
k íc h th ư ớ c cố đ ịn h (v í d ụ ổ đ ĩa từ ), th ư ờ n g n ằ m tro n g k h o ả n g từ 5 1 2 tớ i
3 2 7 6 8 b y te. T ín h c h ấ t c ủ a th iế t bị h ư ớ n g k h ố i là có th ể đ ọ c h o ặ c ghi các
k h ố i đ ộ c lập v ớ i n h au . N ế u tiế p tụ c p h â n loại "m ịn" h ơ n , có th ể p h â n th iế t bị
h ư ớ n g k h ố i ra h ai k iể u là k iể u có th ể đ á n h đ ịa ch i v à k iể u k h ô n g th ể đ án h
đ ịa chi. Ố đ ĩa là th iế t bị có th ể đ á n h đ ịa ch ỉ ch o từ n g k h ố i, vì trụ c q u a y có

132

k h ả n ăn g d ịc h tớ i bấl kỳ vị trí nào. M ộ t k iểu th iế t bị v à o /ra k h ác là h ư ớ n g ký
tự (th iế t bị tạo ra h o ặc n h ận d ã y từ n g k ý tự ). K h ô n g th ể đ án h đ ịa chi và
k h ô n g có q u á trin h d ịc h c h u y ể n tro n g k iể u th iế t bị này. M á y in, ca rd m ạn g ,
co n c h u ộ t (đ ể trỏ ) v à h ầ u h ết các th iế t bị k h ô n g h o ạ t đ ộ n g g iố n g ổ đ ĩa đ ều
có th ể x em n h ư th iể t bị h ư ớ n g ký tự. P h ân loại n ày c h ư a th ự c sự đ ầy đ ủ , vì
m ộ t số th iế t bị k h ô n g n ằm tro n g loại n ào . C h ẳ n g h ạn , đ ồ n g h ồ h a y m à n h ình
v ớ i bộ n h ớ án h xạ. T u y...
Chương 8
QUÀN LÝ THIÉT B
HĐH kiểm soát hoạt động c thiết bị o/ra gắn vi máy tính bằng cách
pt lệnh điếu khiển thiết bị; pt hiện, x lý ngt quản lỗi. HĐH
cung cấp giao diện đơn giản giúp ni s dụng lp trinh viên s
dụng thiết bdễ dàng. Đdễ ghép ni các thiết b mới, giao diện gia hệ
thng vi các thiết bnên giống nhau. Tốc đ vào/ra nh n tốc đ tính
toàn (CPU) hàng triu lần tỷ l này khõng xu hướng giàm. Do vy,
các hệ thống máy tinh hiện đi có gng thc hiện xen k thao tác vào/ra
vi thao tác tinh toán để ng hiệu suất tng thể của hệ thống. Chương
này tnh bày cách thc HĐH qun thiết bvào/ra: cách thc HĐH quản
thiết b, các pơng pháp qun lý cơ bản, cách s dng b đệm để
ng hiệu sut vào/ra cu trúc tổng quát của tnh điều khin tht b.
8.1. N G U Y Ê N L Ý H O T Đ N G
K sư đin t coi thiết b v ào/ra là t hp vi m ch, dây dn, ngun đin,
m otor. Lp trình viên "giao tiếp" vi thiết b thông qua giao din phn m m
và đây là k hía cnh m à chúng ta quan tâm .
8.1.1. P hân lo i th iế t b v à o /ra
T hiết b vào/ra có th đưc chia thành hai loi là thiết b h ưng khi và
thiết b hưng ký t. T hiết b hưng khi lưu tr thông tin tro ng các khi có
kích thưc c đnh (ví d đĩa t), thư ng nm trong kh ong t 512 ti
32768 byte. T ính cht ca thiết b hưng khi là có th đc hoc ghi các
khi đc lp vi nhau. N ếu tiếp tc phân loi "m n" hơn, có th ph ân thiết b
hư ng khi ra hai kiu là kiu có th đán h đa chi và kiu không th đánh
đa chi. đĩa là thiết b có th đánh đa ch cho t ng khi, vì trc quay có
132
Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2 - Hồ Đắc Phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2 - Hồ Đắc Phương - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2 - Hồ Đắc Phương 9 10 277