Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Nhập môn mạng máy tính

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhập môn
Mạng Máy Tính
Nội dung
z Các kiến thức chung
z Các loại mạng chủ yếu
z Thiết kế mạng
z Mô hình mạng OSI
z Cáp mạng - phương tiện vật lý
z Giao thức
z Kiểm soát lỗi
z Đánh giá độ tin cậy trên mạng
z An toàn thông tin trên mạng
z Quản trị mạng

Lương Việt Nguyên

Nhập môn mạng máy tính

Bài 1: Các kiến thức chung

Lương Việt Nguyên

Nhập môn mạng máy tính

HÖ thèng m¹ng kÕt nèi t¹i Tæng c«ng ty DÖt may
M¹ng VPCP

M¸y chñ truyÒn tin

M¸y chñ CSDL

C«ng b¸o

Modem

- M¸y chñ Proxy
- M¸y chñ th− tÝn
- M¸y chñ Web
- NhËn c«ng b¸o

- CSDL kÕ to¸n
- CSDL b¸o c¸o

IBMNetfinity 5000

Modem

Computer

Göi th− ®iÖn tö vµ
kÕt nèi Internet

Router

ISP Hµ néi

M¸y t¹i c¸c ®¬n vÞ
phô thuéc

Hub/Switch
M¹ng ®iÖn tho¹i
c«ng céng

Modem
M¸y tÝnh t¹i
c¸c ®¬n vÞ

Ban TC-KT

Ban KK-TT

Ban KT-§T

Ban xóc tiÕn XK

Ban ngµnh kh¸c

M¸y t¹i c¸c ®¬n vÞ
kh¸c

M¸y t¹i c¸c ®¬n vÞ
déc lËp

Modem

M¸y tÝnh t¹i
c¸c ®¬n vÞ

Modem

M¸y tÝnh t¹i
c¸c ®¬n vÞ

Lương Việt Nguyên

Nhập môn mạng máy tính

I. Mạng truyền thông và công nghệ mạng
1. Giới thiệu chung:
z Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính tự trị (Autonomous
Computer) được kết nối với nhau bới các đường truyền vật lý và
theo một kiến trúc nào đó.
z Từ những năm 70 bắt đầu xuất hiện khái niệm mạng truyền thông
(Communication Network) trong đó các thành phần chính của
mạng là các nút mạng, được gọi là bộ chuyển mạch (Switching
Unit) dùng để hướng thông tin tới đích. Các nút mạng được nối
với nhau bằng các đường truyền (Communication Subnet hay
Communication Line). Các máy tính xử lý thông tin của người sử
dụng - (Host) và các trạm cuối (Terminal) được nối trực tiếp vào
các nút mạng khi cần có thể trao đổi thông tin qua mạng. Bản thân
các nút thường cũng là một máy tính nên có thể đồng thời đóng
vai trò máy của người sử dụng.

Lương Việt Nguyên

Nhập môn mạng máy tính

1. Giới thiệu chung
Các máy tính được kết nối thành mạng nhằm:
z Làm cho các tài nguyên có giá trị cao, đắt tiền
(thiết bị, chương trình, dữ liệu,...) trở nên khả
dụng đối với mọi người trên mạng, không phụ
thuộc vào khoảng cách địa lý.
z Tăng độ tin cậy của hệ thống nhờ khả năng
thay thế khi xảy ra sự cố đối với một máy nào
đó.

Lương Việt Nguyên

Nhập môn mạng máy tính

II. Card mạng
3. Gửi và kiểm soát dữ liệu:
z Trước khi gửi dữ liệu, hai card mạng ở hai máy tính
đều phải thống nhất với nhau cách thức truyền dữ
liệu như: kích thước cụm dữ liệu, lượng dữ liệu
được gửi đi, thời gian chờ ngắt quãng ...
TRƯỜNG ĐẠIHC CÔNG NGH KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
Nhp môn
Nhp môn
Mng Máy Tính
Mng Máy Tính
N
N
i
i
dung
dung
z
z
C
C
á
á
c ki
c ki
ế
ế
n th
n th
c chung
c chung
z
z
C
C
á
á
c lo
c lo
i m
i m
ng ch
ng ch
y
y
ế
ế
u
u
z
z
Thi
Thi
ế
ế
t k
t k
ế
ế
m
m
ng
ng
z
z
M
M
ô
ô
h
h
ì
ì
nh m
nh m
ng OSI
ng OSI
z
z
C
C
á
á
p m
p m
ng
ng
-
-
ph
ph
ươ
ươ
ng ti
ng ti
n v
n v
t l
t l
ý
ý
z
z
Giao th
Giao th
c
c
z
z
Ki
Ki
m so
m so
á
á
t l
t l
i
i
z
z
Đ
Đ
á
á
nh gi
nh gi
á
á
độ
độ
tin c
tin c
y tr
y tr
ê
ê
n m
n m
ng
ng
z
z
An to
An to
à
à
n th
n th
ô
ô
ng tin tr
ng tin tr
ê
ê
n m
n m
ng
ng
z
z
Qu
Qu
n tr
n tr
m
m
ng
ng
Giáo trình: Nhập môn mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Nhập môn mạng máy tính - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Nhập môn mạng máy tính 9 10 684