Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Pascal nâng cao

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Pháön 1
KIÃØU DÆÎ LIÃÛU PROCEDURE

I. KHAÏI NIÃÛM - ÂËNH NGHÉA KIÃØU PROCEDURE
1.

KHAÏI NIÃÛM

Ngän ngæî Pascal âaî cung cáúp cho chuïng ta caïc kiãøu dæî liãûu tæì âån
giaín âãún náng cao nhæ táûp tin, con troí,... Báy giåì ta laûi laìm quen våïi
mäüt kiãøu dæî liãûu måïi goüi laì kiãøu Procedure.
Kiãøu Procedure laì kiãøu dæî liãûu maì mäüt âäúi tæåüng (biãún chàóng
haûn) mang kiãøu naìy nháûn giaï trë khäng phaíi laì caïc giaï trë kiãøu cå
baín maì laì mäüt “chæång trçnh con”. Chuïng ta coï thãø xem mäüt chæång
trçnh con nhæ laì mäüt giaï trë cuía mäüt biãún âãø räöi thæûc hiãûn caïc
pheïp gaïn hay truyãön vaìo mäüt chæång trçnh con khaïc thäng qua caïc
tham säú kiãøu Procedure naìy.
Tháût cháút mäüt biãún kiãøu Procedure chênh laì mäüt con troí chæïa địa chỉ
segment vaì offset cuía mäüt chæång trçnh con thay vç âëa chè cuía mäüt
vuìng nhåï chæïa dæî liãûu.
2. ÂËNH NGHÉA KIÃØU PROCEDURE

Âãø âënh nghéa kiãøu Procedure chuïng ta phaíi duìng tæì khoïa
PROCEDURE hay tæì khoïa FUNCTION vaì khai baïo caïc âäúi säú cuîng nhæ
kiãøu cuía chuïng maì con troí troí âãún Procedure hay Function naìo âoï.
Cuï phaïp nhæ sau
TYPE
<tãn_kiãøu> = PROCEDURE( <âäúi_säú>: <kiãøu> );
<tãn_kiãøu> = PROCEDURE( VAR <âäúi_säú>: <kiãøu> );
<tãn_kiãøu> = FUNCTION( <âäúi_säú>: <kiãøu> ):
<kiãøu>;
Vê duû:
TYPE
AnyProc = PROCEDURE;
DisplayProc = PROCEDURE(S: STRING);
StrProc = PROCEDURE(x,y,Attr:Byte; VAR St: STRING);
StrFunc = FUNCTION(A: Real; B,C: Byte): STRING;
Pháön 4, Âäö hoaû trong Pascal

Pascal Náng cao (Advanced Pascal)

Hoaìng Hæîu Haûnh

II. KHAI BAÏO BIÃÚN PROCEDURE
Khai baïo biãún kiãøu Procedure cuîng bçnh thæåìng nhæ caïc biãún thuäüc
kiãøu khaïc, bàõt âáöu bàòng tæì khoïa VAR, khai baïo tãn biãún vaì tãn
kiãøu Procedure.
Vê duû:
VAR
Proc: AnyProc;
DProc: DisplayProc;
SProc: StrProc;
SFunc: StrFunc;
Mäüt biãún kiãøu Procedure laì mäüt con troí 4 byte (32 bit) âãø læu âëa chè
CTC. Khai khai baïo caïc biãún kiãøu Procedure thç kiãøu Procedure maì biãún
âoï mang nãn âæåüc âënh nghéa træåïc, âiãöu naìy laìm cho chæång trçnh
saïng suía hån vaì tãn kiãøu coï thãø âæåüc sæí duûng nhiãöu láön maì traïnh
làûp laûi khäng cáön thiãút.
Chuï thêch cho vê duû trãn:
• Proc laì mäüt biãún con troí troí âãún caïc chæång trçnh con daûng
Procedure khäng coï âäúi säú.
• DProc laì mäüt con troí troí âãún caïc Procedure coï âäúi säú kiãøu chuäùi.
• SProc laì mäüt con troí troí âãún caïc Procedure coï bäún âäúi säú våïi ba
âäúi säú âáöu kiãøu Byte, âäúi säú thæï tæ kiãøu chuäùi.
• DFunc la...
Pháön
1
1
KIÃØU DÆÎ LIÃÛU PROCEDURE
KIÃØU DÆÎ LIÃÛU PROCEDURE
I. KHAÏI NIÃÛM - ÂËNH NGHÉA KIÃØU PROCEDURE
1. KHAÏI NIÃÛM
Ngän ngæî Pascal âaî cung cáúp cho chuïng ta caïc kiãøu dæî liãûu tæì âån
giaín âãún náng cao n táûp tin, con troí,... y giåì ta laûi laìm quen våïi
mäüt kiãøu dæî liãûu måïi goüi laì kiãøu Procedure.
Kiãøu Procedure laì kiãøu dæî liãûu maì mäüt âäúi tæåüng (biãún chàóng
haûn) mang kiãøu naìy nháûn giaï trë khäng phaíi laì caïc giaï trë kiãøu
baín maì laì mäüt “chæång trçnh con”. Chuïng ta coï thãø xem mäüt chæång
trçnh con nhæ laì mäüt giaï t cuía mäüt biãún âãø räöi thæûc hiãûn caïc
pheïp gaïn hay truyãön vaìo mäüt chæång trçnh con khaïc thäng qua caïc
tham säú kiãøu Procedure naìy.
Tháût cháút mäüt biãún kiãøu Procedure chênh laì mäüt con troí chæïa địa ch
segment v offset cuía üt chæång trçnh con thay vç âëa c cuía üt
vuìng nhåï chæïa dæî liãûu.
2. ÂËNH NGHÉA KIÃØU PROCEDURE
Âãø âënh nghéa kiãøu Procedure chuïng ta phaíi duìng tæì khoïa
PROCEDURE hay tæì khoïa FUNCTION vaì khai baïo caïc âäúi säú cuîng nhæ
kiãøu cuía chuïng maì con troí troí âãún Procedure hay Function naìo âoï.
Cuï phaïp nhæ sau
TYPE
<tãn_kiãøu> = PROCEDURE( <âäúi_säú>: <kiãøu> );
<tãn_kiãøu> = PROCEDURE( VAR <âäúi_säú>: <kiãøu> );
<tãn_kiãøu> = FUNCTION( <âäúi_säú>: <kiãøu> ):
<kiãøu>;
Vê duû:
TYPE
AnyProc = PROCEDURE;
DisplayProc = PROCEDURE(S: STRING);
StrProc = PROCEDURE(x,y,Attr:Byte; VAR St: STRING);
StrFunc = FUNCTION(A: Real; B,C: Byte): STRING;
Pháön 4, Âäö hoaû trong Pascal
Giáo trình Pascal nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Pascal nâng cao - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo trình Pascal nâng cao 9 10 863