Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi nguyenhuetkt
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------

GIÁO TRÌNH
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN

Giáo viên: Trần Thị Thùy Dung

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
BÀI 1
ĐẠI CƢƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Thời lƣợng: 5 giờ Lý thuyết
Mục tiêu bài học
Chọn được phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin thích hợp.
Xác định được nhiệm vụ vai trò và thành phần hình thành của HTTT
Xác định được các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
Nghiêm túc, tích cực trong học tập.
Nội dung chính
Giới thiệu sơ lược một số phương pháp phân tích thiết kế.
Các hệ thống kinh doanh
Nhiệm vụ và vai trò của hệ thống thông tin.
Các thành phần hợp thành của hệ thống thông tin
Các hệ thống tự động hoá
Các giai đoạn phân tích, thiết kế và cài đặt
Nội dung chi tiết
Một số khái niệm mở đầu
Hệ thống quản lý là một hệ thống có một mục đích mang lại lợi nhuận hoặc lợi ích nào đó.
Đặc điểm của hệ thống là có sự tham gia của con người và có trao đổi thông tin.
Hệ thống thông tin là một hệ thống sử dụng công nghệ thông tin để thu thập, truyền, lưu trữ,
xử lý và biểu diễn thông tin trong một hay nhiều quá trình kinh doanh.
1.
Các phƣơng pháp phân tích thiết kế
Có 3 phương pháp phân tích thiết kế
Phương pháp phân tích cổ điển (phi cấu trúc)
Phương pháp phân tích bán cấu trúc
Phương pháp phân tích có cấu trúc
a.

Phương pháp phân tích cổ điển (phi cấu trúc)

Đặc điểm
- Gồm các pha (phase): Khảo sát, thiết kế, viết lệnh, kiểm thử đơn lẻ, kiểm thử trong hệ con,
kiểm thử trong toàn hệ thống.
- Việc hoàn thiện hệ thống được thực hiện theo hướng “bottom-up” (từ dưới lên) và theo
nguyên tắc tiến hành tuần tự từ pha này tới pha khác.

i.

Hình 1: Các pha hoạt động của hệ thống cổ điển

Khoa CNTT trường Cao đẳng nghề

2

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Nhược điểm:
- Gỡ rối, sửa chữa rất khó khăn và phức tạp.
Ví dụ trong giai đoạn kiểm thử (test) nếu có lỗi nào đó xuất hiện ở giai đoạn cuối pha kiểm
thử. Lúc đó, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của lỗi, có thể buộc phải sửa đổi hàng loạt các
môđun. Khi một lỗi được phát hiện, khó chẩn đoán môđun nào (trong số hàng trăm, hàng ngàn
môđun) chứa lỗi.
- Vì thực hiện theo nguyên tắc tuần tự nên sau khi đã kết thúc một pha, người ta có thể không
cần phải bận tâm đến nó nữa và nếu ở pha trước còn lỗi thì các pha sau sẽ phải tiếp tục chịu
ảnh hưởng của lỗi đó. Mặt khác hầu hết các dự án thường phải tuân thủ theo một kế hoạch
chung đã ấn định từ trước nên kết quả sẽ khó đạt được n...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGH TNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
------
Giáo viên: Trn Th Thùy Dung
GIÁO TRÌNH
PHÂN TÍCH THIT K
H THNG THÔNG TIN
giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: nguyenhuetkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 453