Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin với umlstar của trường học viện bưu chính viễn thông

Được đăng lên bởi doanhavinh
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 2719 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ B U CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
L u hành n i b

HÀ N I - 2007

PHÂN TÍCH & THI T K
HỆ TH NG THÔNG TIN
Tr n Đình Qu
Nguy n M nh S n

i

M CL C
M C L C.................................................................................................... ii
L I NÓI Đ U .............................................................................................. 1
CHƯƠNG 1 MỞ Đ U ................................................................................. 3
1.2 KHÁI QUÁT VÒNG Đ I PHÁT TRI N H TH NG THÔNG TIN...............4
1.3 CÁC CÁCH TI P C N PHÂN TÍCH THI T K H TH NG.......................7
1.3.1 Ph ng pháp h ng c u trúc..............................................................8
1.3.2 Ph ng pháp h ng đ i t ng ...........................................................9
1.5 CÁC KHÁI NI M C B N C A H
NG ĐÓI T
NG...........................10
1.6 CÁC B
C PHÂN TÍCH THI T K H
NG Đ I T
NG ....................11
T NG K T CH
NG 1 .................................................................................13
CÂU H I VÀ BÀI T P.....................................................................................13

CHƯƠNG 2 : UML VÀ CÔNG C

PHÁT TRI N HỆ TH NG ................. 15

2.1 GI I THI U V UML ................................................................................15
2.1.1 L ch sử ra đ i c a UML......................................................................15
2.1.2 UML – Ngôn ng mô hình hoá h ng đ i t ng...............................16
2.1.3 Các khái ni m c b n trong UML.......................................................17
2.2 CÁC BI U Đ UML ..................................................................................20
2.2.1 Bi u đ use case................................................................................22
2.2.2 Bi u đ l p.........................................................................................24
2.2.3 Bi u đ tr ng thái ...............................................................................30
2.2.4 Bi u đ t ng tác d ng tu n t .........................................................33
2.2.5 Bi u đ t ng tác d ng c ng tác .......................................................35
2.2.6 Bi u đ ho t đ ng ..............................................................................36
2.2.7 Bi u đ thành ph n ............................................................................39
2.2.8 Bi ...
HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG
PHÂN TÍCH THIT K
H THNG THÔNG TIN
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lu hành ni b
HÀ NI - 2007
giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin với umlstar của trường học viện bưu chính viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin với umlstar của trường học viện bưu chính viễn thông - Người đăng: doanhavinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin với umlstar của trường học viện bưu chính viễn thông 9 10 848