Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Được đăng lên bởi discbagia
Số trang: 262 trang   |   Lượt xem: 7955 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
---oOo---

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN

Phạm Nguyễn Cương

2003

1

Mục lục
Phần I  TỔNG QUAN .....................................................................................................7 
Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ........................................7 

I.  Hệ thống ................................................................................................................... 7 
II.  Hệ thống tổ chức .................................................................................................... 10 
II.1  Môi trường của hệ thống tổ chức (MTTC) .................................................... 10 
II.2  Hệ thống quản lý ............................................................................................ 11 
III. 
Hệ thống thông tin (HTTT)................................................................................ 13 
III.1  Thông tin ........................................................................................................ 13 
III.2  Nội dung thông tin ......................................................................................... 14 
III.3  Hoạt động của hệ thống thông tin .................................................................. 14 
III.4  Các hệ thống thông tin ................................................................................... 15 
III.5  Biểu diễn HTTT ............................................................................................. 18 
IV.  Các yêu cầu của một phân tích viên hệ thống .................................................... 21 
IV.1  Kỹ năng phân tích .......................................................................................... 22 
IV.2  Kỹ năng kỹ thuật ............................................................................................ 24 
IV.3  Kỹ năng quản lý ............................................................................................. 24 
IV.4  Kỹ năng giao tiếp cá nhân.............................................................................. 25 
V.  Các bước phát triển HTTT thành HTTT tự động hóa ............................................ 26 
V.1  Các qui trình phát triển hệ thống.................................................................... 26 
V.2  Các bước phát triển HTTT tự động hóa ......................................................... 32 
Chương 2 
MÔ HÌN...
1
Đại hc Quc Gia Thành Ph H Chí Minh
Đại hc Khoa Hc T Nhiên
Khoa Công Ngh Thông Tin
---oOo---
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIT K H
THNG THÔNG TIN
Phm Nguyn Cương
2003
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN - Người đăng: discbagia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
262 Vietnamese
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 9 10 466