Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Photoshop - Cơ bản về Layer

Được đăng lên bởi Xuân Thịnh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4786 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Chương 5 – Cơ bản về Layer

Photoshop CS

Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết
trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm
ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com

Cả Photoshop và ImageReady đều cho phép bạn tách riêng những phần khác nhau của một tấm
hình trên các layer. Mỗi layer lại có thể được chỉnh sửa riêng rẽ và cho phép bạn có những khả năng
linh hoạt hơn khi tạo và thao tác với hình ảnh.
Trong chương này bạn sẽ học được những việc sau
• Sắp xếp hình ảnh trên layer.
• Tạo layer mới.
• Ẩn hoặc hiện một layer
• Chọn layer
• Loại bỏ chi tiết hoặc hình ảnh trên layer.
• Sắp xếp lại layer để thay đổi theo trình tự sắp xếp trong hình.
• Áp dụng các chế độ hoà trộn cho layer
• Kết nối layer để làm việc cùng 1 lúc.
• Áp dụng Gradient cho layer.
• Thêm text và layer effect cho layer
• Tạo một bản lưu của tài liệu với một layer đã được flatten.

www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo

1

Chương 5 – Cơ bản về Layer

Photoshop CS

• Tạo một phức hợp layer với sự khác nhau về độ hiển thị (rõ mờ), vị trí và các hiệu ứng.
• Nhân đôi, cập nhật và hiển thị phức hợp layer.
Bài học này sẽ kéo dài trong vòng hai tiếng, vì vậy nếu bạn muốn giải lao ở giữa chừng thì đến hết
phần "Tạo một tập hợp layer và thêm một layer" và trước khi bắt đầu là phần "Sử dụng phức hợp
layer".

Bắt đầu
Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem file kết quả trước để thấy được phương hướng thực hiện.
1. Khởi động Adobe Photoshop, ấn giữ Ctrl+Alt+Shift (Windows) hoặc Command+Option+Shift (Mac
OS) để khôi phục các cài đặt mặc định. (Xem phần “Restoring default preferences” )
Sau khi bảng thông báo xuất hiện, chọn Yes để đồng ý đặt lại mặc định, Không cần cài đặt màu màn
hình, và nhấn Close để đóng Welcome Screen.
2. Trên thanh tuỳ biến công cụ, chọn nút File Browser và sử dụng Folder Palette để chuyển tới thư
mục Lessons/Lesson5 trên ổ cứng.
3. Trong khung Thumbnail, chọn file 05End.psd, nó sẽ xuất hiện trong khung xem trước của cửa sổ
Browser.
Về layers
Mỗi file trong PhotoShop bao gồm 1 hoặc nhiều layer. Khi bạn mở một file mới, theo mặc định nó sẽ
là layer background, layer này có thể chứa một màu nào đó hoặc một hình ảnh mà có thể nhìn thấy
qua vùng trong suốt của layer nằm trên nó. Bạn có thể quan sát và thao tác với các layer trên La...
Chương 5 – Cơ bn v Layer Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
C Photoshop và ImageReady đều cho phép bn tách riêng nhng phn khác nhau ca mt tm
hình trên các layer. Mi layer li có th được chnh sa riêng r và cho phép bn có nhng kh năng
linh hot hơn khi to và thao tác vi hình nh.
Trong chương này bn s hc được nhng vic sau
Sp xếp hình nh trên layer.
To layer mi.
n hoc hin mt layer
Chn layer
Loi b chi tiết hoc hình nh trên layer.
Sp xếp li layer để thay đổi theo trình t sp xếp trong hình.
Áp dng các chế độ hoà trn cho layer
Kết ni layer để làm vic cùng 1 lúc.
Áp dng Gradient cho layer.
Thêm text và layer effect cho layer
To mt bn lưu ca tài liu vi mt layer đã được flatten.
www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo
1
Giáo trình Photoshop - Cơ bản về Layer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Photoshop - Cơ bản về Layer - Người đăng: Xuân Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Giáo trình Photoshop - Cơ bản về Layer 9 10 989