Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Photoshop Cs căn bản

Được đăng lên bởi Chính Hoàng Ngọc
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 9 lần
GIAÙO TRÌNH PHOTOSHOP

LÖU HAØNH NOÄI BOÄ

Baøi 1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ XÖÛ LYÙ AÛNH.
1.1 ADOBE PHOTOSHOP.
Ñaõ töø laâu caùc KTV ñoà hoïa, hoïa só, caùc nhaø xöû lyù aûnh ñeàu xem
Photoshop CS nhö moät coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong thieát keá xöû lyù
aûnh.Trong tay caùc nhaø thieát keá myõ thuaät caây gaäy thaàn Photoshop CS ñaõ
giuùp hoï khoâng chæ taùi hieän theá giôùi theo quan ñieåm rieâng, maø coøn bieán
giaác mô thaønh hieän thaät, vôùi söï phaùt trieån nhanh cuûa kyõ thuaät soá, kyõ
thuaät in aán,moâi tröôøng Internet, timedia, ñaõ mang laïi cho Photoshop khaû
naêng öùngduïng voâ haïn.
Chöông trình Photoshop CS seõ giuùp caùc baïn hoïc vieân tìm hieåu
theâm nhöõng tính naêng tuyeät vôøi cuûa phieân baûn môùi. Photoshop CS, trình
baøy caùc kyõ thuaät xöû lyù aûnh cao caáp, caùc tính naêng môùi giuùp baïn taïo ñöôïc
caùc hình aûnh ñeïp maét roõ neùt, vaø mang tính myõ thuaät cao, hoã trôï ñaéc löïc
cho caùc chöông trình daøn trang vaø taùch maøu ñieän töû, ñaëc bieät caùc hình
theå daïng Vector ñöôïc söû duïng trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa Photoshop.
Image Ready vôùi caùc kyõ thuaät toái öu aûnh, taïo ñöôïc caùc ñoaïn hoaït hình
Rollover öùng vôùi caùc thao taùc Mouse, taïo caùc nuùt cho trang Web, baïn seõ
taïo ñoaïn hoaït hình töø moät maûnh ñôn baèng caùch söû duïng caùc file GIF hoaït
hình, moät file GIF hoaït hình laø moät chuoãi lieân tieáp nhieàu aûnh hoaëc nhieàu
Frame (khung) hôïp thaønh.Vôùi caùch söû duïng baøi taäp thöïc haønh laøm neàn
taûng cho baïn hoïc taäp vaø laøm quen vôùi Photoshop CS vaø Image Ready töø
baøi caên baûn ñeán naâng cao. Hy voïng baïn seõ caûm thaáy vui maét vaø thuù vò hôn
vôùi caùc hình aûnh soáng ñoäng maø Photoshop ñaõ ñem ñeán cho baïn.
Traû laïi giaù trò maëc ñònh cho caùc xaùc laäp maëc ñònh cho Photoshop CS
vaø Image Ready tröôùc khi tieán haønh thöïc taäp ñieàu ñoù seõ ñaûm baûo cho caùc coâng
cuï vaø caùc baûn option nhö ñöôïc thöïc hieän trong giaùo trình naøy. File xaùc laäp
(Preferences file) cuûa chöông trình löu giöõ caùc xaùc laäp cuûa caùc baûn leänh vaø
caùc xaùc laäp caân chænh maøn hình.
 Nhaân giöõ Phím Shift + Ctrl + Alt ngay khi vöøa khôûi ñoäng Photoshop
hoaëc Image Ready xuaát hieän hoäp thoaïi thoâng baùo: .
Delete the Adobe
Photoshop Settings File.-> choïn Yes
Tài liệu Photoshop CS seõ giuùp baïn phaàn naøo trong quaù trình tham gia
tìm hieåu chöông trình xöû lyù aûnh ñöôïc caäp nhaät môùi nhaát hieän nay. Hy voïng
baïn seõ thöïc hieän toát caùc baøi thöïc haønh toâi ñaõ ...
GIAÙO TRÌNH PHOTOSHOP LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
Baøi 1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ XÖÛ LYÙ AÛNH.
1.1 ADOBE PHOTOSHOP.
Ñaõ töø laâu caùc KTV ñoà hoïa, hoïa só, caùc nhaø xöû lyù aûnh ñeàu xem
Photoshop CS nhö moät coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong thieát keá xöû lyù
aûnh.Trong tay caùc nhaø thieát keá myõ thuaät caây gaäy thaàn Photoshop CS ñaõ
giuùp hoï khoâng chæ taùi hieän theá giôùi theo quan ñieåm rieâng, maø coøn bieán
giaác mô thaønh hieän thaät, vôùi söï phaùt trieån nhanh cuûa kyõ thuaät soá, kyõ
thuaät in aán,moâi tröôøng Internet, timedia, ñaõ mang laïi cho Photoshop khaû
naêng öùngduïng voâ haïn.
Chöông trình Photoshop CS seõ giuùp caùc baïn hoïc vieân tìm hieåu
theâm nhöõng tính naêng tuyeät vôøi cuûa phieân baûn môùi. Photoshop CS, trình
baøy caùc kyõ thuaät xöû lyù aûnh cao caáp, caùc tính naêng môùi giuùp baïn taïo ñöôïc
caùc hình aûnh ñeïp maét roõ neùt, vaø mang tính myõ thuaät cao, hoã trôï ñaéc löïc
cho caùc chöông trình daøn trang vaø taùch maøu ñieän töû, ñaëc bieät caùc hình
theå daïng Vector ñöôïc söû duïng trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa Photoshop.
Image Ready vôùi caùc kyõ thuaät toái öu aûnh, taïo ñöôïc caùc ñoaïn hoaït hình
Rollover öùng vôùi caùc thao taùc Mouse, taïo caùc nuùt cho trang Web, baïn seõ
taïo ñoaïn hoaït hình töø moät maûnh ñôn baèng caùch söû duïng caùc file GIF hoaït
hình, moät file GIF hoaït hình laø moät chuoãi lieân tieáp nhieàu aûnh hoaëc nhieàu
Frame (khung) hôïp thaønh.Vôùi caùch söû duïng baøi taäp thöïc haønh laøm neàn
taûng cho baïn hoïc taäp vaø laøm quen vôùi Photoshop CS vaø Image Ready töø
baøi caên baûn ñeán naâng cao. Hy voïng baïn seõ caûm thaáy vui maét vaø thuù vò hôn
vôùi caùc hình aûnh soáng ñoäng maø Photoshop ñaõ ñem ñeán cho baïn.
Traû laïi giaù trò maëc ñònh cho caùc xaùc laäp maëc ñònh cho Photoshop CS
vaø Image Ready tröôùc khi tieán haønh thöïc taäp ñieàu ñoù seõ ñaûm baûo cho caùc coâng
cuï vaø caùc baûn option nhö ñöôïc thöïc hieän trong giaùo trình naøy. File xaùc laäp
(Preferences file) cuûa chöông trình löu giöõ caùc xaùc laäp cuûa caùc baûn leänh vaø
caùc xaùc laäp caân chænh maøn hình.
Nhaân giöõ Phím Shift + Ctrl + Alt ngay khi vöøa khôûi ñoäng Photoshop
hoaëc Image Ready xuaát hieän hoäp thoaïi thoâng baùo: .
Delete the Adobe
Photoshop Settings File.-> choïn Yes
Tài li u Photoshop CS seõ giuùp baïn phaàn naøo trong quaù trình tham gia
tìm hieåu chöông trình xöû lyù aûnh ñöôïc caäp nhaät môùi nhaát hieän nay. Hy voïng
baïn seõ thöïc hieän toát caùc baøi thöïc haønh toâi ñaõ soaïn sau ñaây.
GV: Hoaøng Ngoïc Chính. ÑT: 0914.769.229 Ñaïi Hoïc Hoàng Baøng Trang
1
Giáo Trình Photoshop Cs căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Photoshop Cs căn bản - Người đăng: Chính Hoàng Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Giáo Trình Photoshop Cs căn bản 9 10 968