Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình PLC Omro

Được đăng lên bởi kimanhcd5dtcn
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 4823 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu về Micro PLC "CP1L/1H"

Chương 1

Giới thiệu Micro PLC "CP1L/1H"

Phần I: Các khái niệm cơ bản
1.1

Các hệ đếm (Number System):

Bộ xử lý trung tâm (CPU) bên trong PLC chỉ làm việc với 2 trạng thái 0 hoặc 1 (dữ
liệu số) hay ON/OFF, do đó cần thiết phải có một số cách biểu diễn các đại lượng
liên tục thường gặp hàng ngày dưới dạng các dãy số 0 và 1.
ª
ª
ª

Hệ nhị phân
Hệ thập phân
Hệ thập lục (hay hệ hexa)

(Binary)
(Decimal)
(Hexadecimal)

1. Hệ nhị phân (Binary)
Là hệ đếm trong đó chỉ sử dụng 2 con số là 0 và 1 để biểu diễn tất cả các con
số và đại lượng. Dãy số nhị phân được đánh số như sau : bit ngoài cùng bên phải là
bit 0, bit thứ hai ngoài cùng bên phải là bit 1, cứ như vậy cho đến bit ngoài cùng bên
trái là bit n. Bit nhị phân thứ n có trọng số là 2n x 0 hoặc 1, trong đó n = số của bit
trong dãy số nhị phân, 0 hoặc 1 là giá trị của bit n đó. Giá trị của dãy số nhị phân
bằng tổng trọng số của từng bit trong dãy. .
Ví dụ : Dãy số nhị phân 1001 sẽ có giá trị như sau :
1001 = 1x23 + 0x 22 + 0x21 + 1x20 = 9
2. Hệ thập phân (Decimal)
Là hệ đếm sử dụng 10 chữ số là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 để biểu diễn
các con số. Hệ thập phân còn kết hợp với hệ nhị phân để có cách biểu diễn gọi là
BCD (Binary-Coded Decimal)
3. Hệ thập lục (Hexadecimal)
Là hệ đếm sử dụng 16 ký số là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
(trong đó có 9 chữ số từ 0-10, các chữ số từ 11 đến 15 được biểu diễn bằng các ký
tự từ A-F)
Khi viết, để phân biệt người ta thường thêm các chữ BIN (hoặc số 2 ), BCD hay HEX
(hoặc h) vào các con số :
HEX

BCD

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

Hướng dẫn tự học PLC Omron

Số nhị phân 4 bit tương đương
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
23 = 8
22 = 4
21 = 2
20 = 1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1

Trang 1-2

Văn phòng đại diện OMRON Việt nam

Chương 1

Giới thiệu Micro PLC "CP1L/1H"

C
D
E
F

-

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
1
1

0
1
0
1

Bảng trên là cách biểu diễn của các chữ số hexa và BCD bằng các chữ số nhị phân
(mỗi chữ số hexa và BCD đều cần 4 bit nhị phân).
BIN (Binary)
=
BCD (Binary Coded Decimal) =
HEX (Hexadecimal)
=

Nhị phân
Nhị thập phân
Hệ thập lục (Hexa)

1.2 Cách biểu diễn số nhị phân
1.2.1) Biểu diễn số thập phân bằng số nhị phân
Ví dụ Giả sử ta có 16 bit như sau : 0000 0000 1001 0110
Để tính giá trị thập phân của 16 bit này ta làm như sau :
15

14

13

12

11

10

0

0

0

0

0

0

0

214

213

32768 16384 8192

0

0

8

7

6

5

4

3

2

0

1

0

0

1

0

1

X

X
215

9

0

212

...
Gii thiu v Micro PLC "CP1L/1H"
Giáo trình PLC Omro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình PLC Omro - Người đăng: kimanhcd5dtcn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
Giáo trình PLC Omro 9 10 425